Diensten - 437498-2019

18/09/2019    S180

Luxemburg-Luxemburg: Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen

2019/S 180-437498

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 150-368516)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie, heeft het Europees Parlement besloten deze uitnodiging tot inschrijving uit te schrijven voor de verwerving van een licentie voor een tool waarmee parlementaire meertalige debatten automatisch in realtime kunnen worden getranscribeerd en vertaald in 24 talen, en de werving van IT-diensten voor het ten uitvoer leggen van die tool. De tool omvat de volgende componenten: ASR-technologiecomponent (identificatie van de taal en automatische spraakherkenning), machinale vertaling, machinaal leren en interactie tussen mens en machine, gebruikersinterface.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Translation
Postadres: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europarl.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen

Referentienummer: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement wenst meertalige innovatie en de digitalisering van alle officiële EU-talen met behulp van gerichte ontwikkelingen te ondersteunen. Het beoogt derhalve een innovatiepartnerschap te sluiten voor de verwerving van een licentie met betrekking tot een tool die automatisch parlementaire meertalige debatten in realtime kan transcriberen en vertalen.

De tool moet ook kunnen leren van correcties en ondersteunende gegevens, evenals van feedback van gebruikers, ter verbetering van de kwaliteitsniveaus in de loop van de tijd. Het doel is het verlenen van nuttige diensten aan leden van het Europees Parlement om toegang te verwerven tot debatten op het scherm, alsook aan dove en slechthorende mensen die momenteel geen rechtstreekse toegang hebben tot de debatten van het Europees Parlement. Het uiteindelijke doel is het verlenen van een automatische transcriptie- en vertaaldienst voor parlementaire debatten die de 24 officiële talen die door de instantie worden gebruikt bestrijken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 150-368516

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 02/12/2019
Te lezen:
Datum: 17/12/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uiterste datum voor indiening van de aanvragen: 14.10.2019 — 12:00, indien deze worden ingediend bij de officiële posteenheid van het Europees Parlement (European Parliament Official Mail Unit).

Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken om nadere inlichtingen: 7.10.2019.

Uiterste datum voor het verzenden van antwoorden op verzoeken om nadere inlichtingen: 11.10.2019.