Szolgáltatások - 437563-2018

06/10/2018    S193    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Veszprém: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása

2018/S 193-437563

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16466346
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Négrádi Tamás
E-mail: negradit@vbusz.hu
Telefon: +36 302384200
Fax: +36 13502394

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbusz.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000733502018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000733502018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Akadálymentes, városi buszok rendelkezésre tartása

Hivatkozási szám: EKR000733502018
II.1.2)Fő CPV-kód
50110000 Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás alapján M3/I. osztályú dízel üzemű, alacsonypadlós városi autóbuszok rendelkezésre tartása a kapcsolódó karbantartási és javítási szolgáltatásokkal.

A tartalék járművek számának meghatározása Ajánlattevő felelősségi körébe tartozik.

A járművek tárolása Ajánlatkérő által biztosított telephelyen történik, a járművek tankolását és a járművezetőket Ajánlatkérő biztosítja.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50110000 Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő telephelye.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás alapján dízel üzemű, akadálymentes, használt városi kivitelű autóbuszok rendelkezésre tartása a közbeszerzési Dokumentumban megadott műszaki tartalomnak megfelelően:

33 db (+ 10 db opció) szóló, minimum EURO III-as besorolású autóbusz és

5 db (+ 2 db opció) csuklós, minimum EURO III-as besorolású autóbusz

A járművek Veszprém város közforgalmú közösségi közlekedésének biztosítására szolgálnak.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni.

A közszolgáltatás biztosításához szükséges járműmennyiséget Ajánlatkérő havi megrendeléssel rendeli meg a keretmegállapodásban rögzített flottából.

Ajánlatkérő garantálja, hogy a flottát

Összességében minimum 9 hó/jármű bérleti idő intervallumban,

4000 km/jármű/hó +30 % futásteljesítmény intervallumban üzemelteti.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a Műszaki Leírás 5.17. pontjában foglaltak szerint kell benyújtania úgy, hogy abból az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról:

A teljesítést 1.1.2019 napján meg tudja kezdeni, és a keretmegállapodás időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért havi megrendelési ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesít,

Vállalja a járművek magyarországi forgalomba helyezését és annak költségeit (adott esetben),

Az általa megajánlott járműveket minden szolgáltatási napon, az adott napra vonatkozó megrendelésben szereplő mennyiségben

— érvényes, magyar forgalmi engedéllyel, a forgalmi engedélyben szereplő „Menetrendszerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel,

— kötelező gépjármű felelősségbiztosítással,

— forgalomra képes, a műszaki leírásnak megfelelő, hibamentes műszaki és esztétikai állapotban bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére.

A keretmegállapodás teljes időtartama alatt vállalja a járművek tervszerű megelőző karbantartását, a járművek garanciális ügyintézését, a nem tervezett hibajavítások elvégzését az ezekhez szükséges alkatrészek beszerzésével együtt, melyek ellenértékét a szolgáltatási díj tartalmazza,

Vállalja a káreseményekkel kapcsolatos helyreállítást és a biztosítóval való kapcsolattartást azok minden költségével (amennyiben a káresemény Ajánlatkérő hibájából következett be, a helyreállítás költségeinek biztosítással nem fedezett részét Ajánlatkérő megtéríti),

A teljesítés első napját megelőző 15. napig elektronikus formában átadja a járművek kezelési utasítását, valamint Forgalmi Engedélyét Ajánlatkérő részére,

Biztosítja Ajánlatkérő járművezetői részére a járművek egyszeri típusismereti oktatását,

Biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

Tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által bevezetett, a hirdetményeket érintő terjedelmi korlátozások miatt az értékelési szempontokkal kapcsolatos további információt Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.

Az 1-2. értékelési szempontok tekintetében amennyiben Ajánlattevő IGEN vállalást tesz, megkapja a maximális pontszámot, nemleges vállalás esetén Ajánlattevő a minimális pontszámot kapja.

A 3-4. értékelési szempontok tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alapmennyiséghez tartozó járművek közül legalább 10 darab jármű legalább EURO IV-es besorolású (igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az alapmennyiséghez tartozó valamennyi jármű a műszaki leírás vonatkozó pontjainak megfelelő elektronikus utastájékoztató rendszerrel felszerelten kerül rendelkezésre bocsátásra (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő az alábbi opcionális mennyiségeket határozza meg az egyes busztípusok kapcsán:

10 db szóló, minimum EURO III-as besorolású

2 db csuklós, minimum EURO III-as besorolású

Az opcionális mennyiség pontos mértéke a keretmegállapodás megkötésekor kerül rögzítésre, ezt követően Ajánlatkérő nem élhet további opció lehívásával.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pont szerinti ár értékelési rész-szempont a következő al- szempontokból tevődik össze:

1 darab szóló, minimum EURO III-as besorolású autóbuszra vonatkozó havi nettó

Szolgáltatási díj (Ft/jármű/hónap) súlyszám: 60

1 db csuklós, minimum EURO III-as besorolású autóbuszra vonatkozó havi nettó

Szolgáltatási díj (Ft/jármű/hónap) súlyszám: 20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak a közbeszerzési dokumentumok között található Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a jogszabályi hierarchia alapján a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írja elő Ajánlatkérő igazolni, figyelemmel a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja között fennálló kollízióra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az Ajánlatban):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az ESPD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (Ajánlatkérő külön felhívására): -

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

G1:

Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kr. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben Ajánlattevő beszámolóval lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

G2:

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) csatolnia kell az előző három üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatát. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat holnapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges.

G3:

A Kr. 19. § (2) bekezdésének fennállása esetén Ajánlattevőnek csatolnia kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz rendelkezésre tartása és/vagy bérbe adása és/vagy operatív lízingje) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G1:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 200 millió HUF-ot.

G2:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha az előző három beszámolóval lezárt üzleti évben adózott eredménye legalább két év vonatkozásában nem volt negatív.

G3:

A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján megállapított közbeszerzés tárgya (új és/vagy használt autóbusz rendelkezésre tartása és/vagy bérbe adása és/vagy operatív lízingje) szerinti árbevétel mértéke 100 millió HUF.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek – leszámítva a G2 követelményt, melynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel –, a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az Ajánlatban):

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az ESPD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén): -

M1 és M2:

Ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (új és/vagy használt autóbusz rendelkezésre tartása és/vagy bérbe adása és/vagy operatív lízingje) teljesítéseit a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés tárgya és mennyisége (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap bontásban),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, forgalomba helyezett összesen legalább 10 db M3/I., vagy M3/II kategóriájú járműre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (új és/vagy használt autóbusz rendelkezésre tartása és/vagy bérbe adása és /vagy operatív lízingje) szerinti referenciával.

M2:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, forgalomba helyezett összesen legalább 10 db M3/I., vagy M3/II kategóriájú járműre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (új és/vagy használt autóbusz rendelkezésre tartása és/vagy bérbe adása és /vagy operatív lízingje) szerinti tevékenység kapcsán végzett minimum 6 hónap egybefüggő időtartamú javításra és/vagy karbantartásra vonatkozó referenciával.

Az előírt referencia több igazolással/nyilatkozattal is teljesíthető, a különböző referenciák összeadódhatnak.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— Késedelmi kötbér:

– át nem adott járművenként egyszeri 50 000 Ft, továbbá járművenként naponta további 10 000 Ft; kötbérmaximum: az éves Szolgáltatási díj legfeljebb 5 %-a.

— Hibás teljesítési kötbér:

– minden megkezdett késedelmes, vagy kiesett óra után 5 000 Ft/Jármű, azonban napi maximum 40 000 Ft és havonta legfeljebb a havi minimum Szolgáltatási Díj 1,5 %-a,

– Járműműszaki hiányosságok esetén annak súlyosságától függően az egy napra vetített Szolgáltatási Díj 2-10 %-a/jármű/hiányosság,

– A Jármű műszaki megfelelőségére vonatkozó kötbérek egy Jármű egy napi teljesítése vonatkozásában nem halmozódnak, a kötbértételek közül csak a legmagasabb kerül kiszabásra.

— Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés éves minimális értékének 10 %-a,

— A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlattevőnek minden megajánlott járműre érvényes műszaki vizsgával és kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése, a szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatot elektronikus úton szükséges benyújtani a www.ekr.gov.hu oldalon.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az eljárás lebonyolítása EKR rendszerben történik a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum"). Amennyiben Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Ptk. 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) pont szerinti okiratot. Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát kell csatolni. Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.

2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

3) Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4), és a 12. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.

4) Ajánlattevőnek ajánlatával együtt, szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a felhívás II.2.4) pontjában hivatkozott dokumentumokat. A benyújtandó szakmai ajánlat a Műszaki Leírások (csuklós, szóló) 5.17. pontjaiban és az ajánlati felhívás II.4) pontjában felsorolt dokumentumokból áll.

5) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdés).

6) Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Miklós Katalin Gabriella (00442)

7) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, hogy ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

8) Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján továbbá előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Karaterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által bevezetett, a hirdetményeket érintő

Terjedelmi korlátozások miatt a felhívás VI.3) pontja szerinti információk egy részét jelen pontban tünteti fel:

9) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.

10) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozatot – melyet az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő hoz létre – Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

11) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben, a Kbt. 113. § (2) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

12) A járművek színét az ajánlatkérő a szerződéskötéskor adja meg a nyertes ajánlattevőnek.

13) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján Ajánlattevő köteles arra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, hogy vonatkozásában van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás. Az érintett nyilatkozatot, – melyet az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő hoz létre – Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

14) Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

15) Amennyiben az Ajánlattevő az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

16) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

17) A részajánlat-tétel kizárásának indoka. a beszerzés gazdasági célja egységes: a közszolgáltatás biztosításához szükséges autóbuszok rendelkezésre tartása,- és bocsátása, karbantartása, javítása, takarítása egy ajánlattevő szolgáltatási és felelősségi körébe tartozó módon lehet gazdaságos.”

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2018