Services - 437572-2016

13/12/2016    S240    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Belgique-Malines: Services juridiques

2016/S 240-437572

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Hulpverleningszone Rivierenland
0500.913.839
Grote Markt 21
Mechelen
2800
Belgique
Point(s) de contact: Rik Schaerlaecken
Téléphone: +32 15297631
Courriel: rik.schaerlaecken@mechelen.be
Fax: +32 15297639
Code NUTS: BE212

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.brandweerzonerivierenland.be/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: www.brandweerzonerivierenland.be
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Het aanstellen van diverse gerechtsdeurwaarders met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen.

II.1.2)Code CPV principal
79100000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 85 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Aanstellen van een gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79100000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE212
II.2.4)Description des prestations:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 42 500.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 31/01/2017
Fin: 31/12/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn de opdracht via onderhandelingsprocedure terug te gunnen aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat de diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht.

De gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binne.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Aanstelling van een gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvordering.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79100000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE212
II.2.4)Description des prestations:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 42 500.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 31/01/2017
Fin: 31/12/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn de opdracht via onderhandelingsprocedure terug te gunnen aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat de diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht.

De gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binne.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Deze opdracht is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep.

Op deze opdracht kan alleen worden ingeschreven door gerechtsdeurwaarders (zie Boek IV van het 2° deel van de Wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk wetboek).

Teneinde de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd:

— Een lijst van referenties van gelijkaardige diensten van de laatste 3 jaar;

— Een verklaring met betrekking tot de technische uitrusting welke ter beschikking van deze opdracht kan worden gesteld, in het bijzonder het voorgestelde informaticasysteem; waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met de kwaliteit en comptabiliteit van het informaticasysteem, met de schaalbaarheid in functie van het aantal opdrachten, beveiliging en backup's … enz.

— Een nota met de samenstelling van het eigen kantoor van de inschrijver met opgave van de medewerkers die fulltime als vast aanspreekpunt ter beschikking zullen gesteld worden voor deze opdracht, met hun referenties/ervaring;

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/01/2017
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 13/01/2017
Heure locale: 10:00
Lieu:

De opening van de offertes gebeurt in gesloten zitting.

Plaats: Kantoor Rik Schaerlaecken — Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.

Datum: 13.1.2017 om 10:00 uur.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Agentschap voor binnenlands bestuur
Boudewijnlaan 30, bus 70
Brussel
1000
Belgique
Courriel: binnenland@vlaanderen.be

Adresse internet: http://binnenland.vlaanderen.be/klachten

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/12/2016