The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 437653-2022

10/08/2022    S153

Nederland-Utrecht: Reinigingsdiensten

2022/S 153-437653

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Nationaal identificatienummer: 391893965
Postadres: Orteliuslaan 1000
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3528BD
Land: Nederland
Contactpersoon: Thijs Somhorst
E-mail: thijs.somhorst@hetnic.nl
Telefoon: +31 610571796
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ciz.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77732b37b17577b5676f19571274cf92
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77732b37b17577b5676f19571274cf92
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zorg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Referentienummer: P.6857/TS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één partij voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing. Daarnaast dient de opdrachtnemer sanitaire verbruiksartikelen te leveren voor alle zes (6) locaties van de aanbestedende dienst.

De aanbestedende dienst heeft het doel om een overeenkomst te sluiten met één contractant die kan voorzien in de eerdergenoemde behoefte van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De uit te voeren werkzaamheden zijn schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing binnenzijde gevelglas en separatieglas plus het leveren en aanvullen van sanitaire verbruiksmiddelen. De aanbesteding betreft in het totaal circa 8.000 vierkante meter schoon te maken vloeroppervlakte en 4.600 vierkante meter te bewassen glas. De locaties bestaan hoofdzakelijk uit verkeersruimten, sanitaire ruimten en bureaukamers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 - Implementatieplan / Weging: 32000
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 - Uitvoering schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing / Weging: 40000
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 - Communicatie / Weging: 32000
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 - Kwaliteitsborging / Weging: 40000
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 - Leveringsbetrouwbaarheid sanitaire verbruiksartikelen en dameshygiëneboxen / Weging: 16000
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid tot drie (3) maal een optionele verlenging van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De verlenging zoals hieronder beschreven.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-midden-nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2022