Bygge og anlæg - 437945-2016

13/12/2016    S240    - - Bygge og anlæg - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2016/S 240-437945

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 82340000
E-mail: Kontraheringmail@bane.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for entreprenørvirksomheder.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45234100
45234115
45232451
45234160
90522000
98342000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder, der vil kunne udføre anlægs- og fornyelsesopgaver for Banedanmark inden for følgende fagområder:

— maskinel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, skinner, ballast samt ballastrensning og ballastsupplering, dræning mv.

— manuel sporbygning inkl. udskiftning af sveller, ballast og udveksling af sporskifter og sporskiftedrev mv.

— sporstopning, sporjustering og ballastsupplering mv.

— jord- og betonarbejde i forbindelse m. baneprojekter, herunder dæmnings-, afvandings- og ledningsarbejde og arbejde i forbindelse m. forurenet jord

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer- og tunneler og perroner

— ballastboringer m. forundersøgelser af ballast, forurening mv.

— kørestrømsarbejde i forbindelse m. baneprojekter inkl. master og mastefundamenter mv.

— stærkstrømsarbejder i forbindelse med baneprojekter, herunder sporskiftevarme

— sikringstekniske arbejder

— arbejdsmiljøkoordinator.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Følgende projekter har opnået TEN-T støtte: København-Ringsted, Ringsted-Femern, Vamdrup-Vojens, elektrificeringsprogrammet. Herudover kan kommende projekter evt. opnå støtte.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen »Erhverv«/»Banedanmarks udbud«/»Kvalifikationsordning«.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for entreprenører, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål i Banedanmarks ansøgningsskema for kvalifikationsordningen samt fremlægger den påkrævede dokumentation. Af ansøgningsskemaet fremgår desuden de yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen. Ansøgningsskema og vejledning hertil er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen »Erhverv«/»Banedanmarks udbud«/»Kvalifikationsordning«. Vælg herefter »Entreprenørydelser i forbindelse med anlægs- og fornyelsesopgaver«.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi. Optagelse på ordningen medfører at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder der inviteres til at afgive bud afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk og arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk. Ansøgning om optagelse skal indleveres elektronisk til kvalifikationsordning@bane.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgiet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2016