Werken - 437956-2018

09/10/2018    S194

Slovensko-Nitra: Stavebné práce na obytných domoch

2018/S 194-437956

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda 60
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 950 06
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefón: +421 376502396

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.nitra.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.evo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)Hlavný kód CPV
45215214 Stavebné práce na obytných domoch
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade

S § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP + ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne troch etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v jednej etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45211360 Stavebné práce na rozvoji miest
45211341 Stavebné práce na bytoch
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45262500 Murovanie a murárske práce
45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45321000 Tepelnoizolačné práce
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45332000 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45421100 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45431000 Dláždenie a obkladanie
45442100 Maliarske a natieračské práce
45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71335000 Inžinierske štúdie
71320000 Inžinierske projektovanie
72242000 Projektové modelovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Katastrálne územie Nitra, Tehelná ulica, parcela č. 4753/1-7, 4753/9-10, 4754/1, 4754/2, 4756, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade

S § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP + ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne troch etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v jednej etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: doba realizácie / Relatívna váha: 20
Cena - Relatívna váha: 80
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Bez obmedzenia počtu uchádzačov. Na predlženie ponuky budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky účasti definované verejným obstarávateľom.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a z úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení. Nie je vylúčený i iný dotačný model, použitie vlastných zdrojov, úverových zdrojov, odkup pohľadávky a pod.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) o finančnej spôsobilosti klienta, ktorým preukáže, že nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie za obdobie posledných 3 rokov do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky/bánk alebo v prípade, ak podniká kratšie obdobie ako 3 roky, predkladá vyjadrenie banky/bánk za hodnotiace obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti uchádzača do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky/bánk.

Požadované vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, nie je možné nahradiť výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ sa potrebuje uistiť, že uchádzač je schopný plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky.

2. Vyhlásenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o bankovom úverovom prísľube v nasledovnom alebo obdobnom znení: ..... Názov Banky, sídlo, IČO......, týmto vyhlasuje, že je pripravená poskytnúť spoločnosti ........ Názov Spoločnosti, sídlo, IČO...... za podmienok bežných pre poskytovanie úverov, úverové zdroje vo výške minimálne 15 000 000,- v EUR na financovanie akcie: BD Tehelná výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, zadávateľom ktorej je Mesto Nitra, IČO: 00308307. Tento úverový prísľub sa vydáva na základe žiadosti klienta a podľa jeho vyhlásenia má slúžiť pre účely užšej súťaže BD Tehelná výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Požiadavka predložiť vyhlásenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o bankovom úverovom prísľube je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo. Výška úverových zdrojov je adekvátna sume na prefinancovanie zhotovenia diela.

3. Uchádzač preukáže ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch zostavených k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia hospodárskeho roku alebo uvedením web adresy portálu www.registeruz.sk, resp. v prípade záujemcu so sídlom mimo územia SR odkazu na weblink ekvivalentného registra podľa platných predpisov v krajine sídla záujemcu, na ktorej sú požadované výkazy v uvedenom portáli uložené vo verejnej časti registra a verejne prístupné všetkým osobám. Aj v prípade uvedenia web linku záujemca so sídlom mimo územia SR musí predložiť preklad požadovaných dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov vydaných v českom jazyku.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak sa dosiahla minimálna požadovaná úroveň celkového obratu 9 375 000,- EUR bez DPH za obdobie najviac 3 posledných hospodárskych rokov, za ktoré sú výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za 1 alebo 2 hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento 1 alebo 2 hospodárske roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť, teda musí dosiahnuť minimálne výšku obratu zodpovedajúcu súčinu počtu mesiacov prevádzkovania činnosti s podielom (určený celkový obrat:36). Do počtu prevádzkovania činnosti sa počíta každý začatý mesiac od začiatku prevádzkovania činnosti do uplynutia lehoty na predkladanie dokladov, resp. ponúk. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane ekonomicky spôsobilý, aby dokázal realizovať plnenie zákazky v rozsahu stanovenej PHZ v súvislosti s obratom, ktorý uchádzač dosahuje pri výkone svojej činnosti. Stanovená minimálna výška celkového obratu je pod úrovňou maximálnej výšky v zmysle zákona.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1.Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal referencie v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti pre objekty charakteru pozemné stavby a inžinierske stavby, pričom v predloženom zozname musí byť aspoň 1 referencia v hodnote minimálne 150 000 EUR bez DPH a všetky referencie v minimálnej celkovej hodnote 350 000,- EUR bez DPH, pričom za relevantnú sa považuje referencia realizovaná na pozemné stavby, aspoň 1 referencia musí obsahovať výstavbu bytového domu a aspoň 1 referencia musí obsahovať výstavbu inžinierskych sietí. Uvedené požiadavky na referenciu môžu byť splnené aj v rámci 1 referencie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie.

2.Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia.

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal referencie v oblasti stavebných prác pozemné stavby, pričom minimálne 1 referencia musí mať hodnotu vo výške minimálne 3 300 000 EUR bez DPH a všetky referencie minimálne 10 000 000,- EUR bez DPH a minimálne 1 referencia musí byť na výstavbu bytového domu s minimálne 4 bytovými jednotkami a zároveň bytový dom má viac ako 1 podlažie.

3.údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov v minimálnom rozsahu pre nižšie uvedenú spôsobilosť.

4. Uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu aspoň 1 z činností relevantných pre plnenie predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy.

5.Uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 v rozsahu aspoň 1 z činností relevantných pre plnenie predmetu zákazky, čo preukazuje predložením certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva v zmysle schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát alebo porovnateľný certifikát.

Podrobnosti podmienok účasti požadovaných v zmysle bodu III.1.3) tohto oznámenia sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky účasti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1.Celý predmet zákazky musí realizátor predmetu zákazky prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne troch etapách. Etapy sa môžu prelínať.

2.Úspešný uchádzač uzavrie poistenie diela do výšky 2 000 000,- EUR a poistenie zodpovednosti pri výkone povolania minimálne do výšky 2 000 000 EUR.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 189-426065
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/11/2018
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 15/03/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/07/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/qualify/4401_4502_20181005.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa.

Prístup na predkladanie ponúk budú mať iba uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a boli vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponúk. Z tohto dôvodu už nebude potrebná ich opakovaná registrácia. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.

g) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

h) Informácia k bodu II.1.6) tohto oznámenia: Predmet zákazky neobsahuje žiadne vnútorne logické celky, alebo časti a teda logicky je nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne poskytujú relevantní zhotovitelia na trhu.

i) Informácia k bodu IV.2.3) tohto oznámenia: Dátum je určený iba orientačne. Reálny dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk závisí od termínu ukončenia vyhodnotenia predložených dokumentov žiadostí o účasť.

j) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 500 000,-EUR.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/10/2018