Werken - 437956-2018

09/10/2018    S194

Slowakije-Nitra: Bouwen van tehuis

2018/S 194-437956

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Nitra
Nationaal identificatienummer: 00308307
Postadres: Štefánikova trieda 60
Plaats: Nitra
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 950 06
Land: Slovakije
Contactpersoon: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefoon: +421 376502396

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nitra.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215214 Bouwen van tehuis
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211360 Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
45211341 Bouwen van flatgebouwen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45431000 Tegelwerk
45442100 Schilderwerk
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71335000 Technische onderzoeken
71320000 Technische ontwerpdiensten
72242000 Maken van ontwerp modellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426065
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/03/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/10/2018