Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 438003-2021

30/08/2021    S167

Polska-Świętajno: Usługi leśnictwa

2021/S 167-438003

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Krajowy numer identyfikacyjny: 8470002957
Adres pocztowy: Czerwony Dwór 13
Miejscowość: Świętajno
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-411
Państwo: Polska
E-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 875238511
Faks: +48 875238511
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021

Numer referencyjny: SA.270.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony gatunkowej zwierząt wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności;

- załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

- załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 903 366.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet VI - leśnictwo Rapa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony gatunkowej zwierząt wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia i opisy technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

dla Pakietu VI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XIV: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XVI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 369 179.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/09/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu VI - 3700,00 zł. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 11 SWZ.

Zamawiający informuje, iż wartość podana w części II.2.6 nie uwzględnia prawa opcji oraz wartości wznowienia zamówień i podatku VAT.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet XIV - leśnictwo Rogonie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony gatunkowej zwierząt wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia i opisy technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

dla Pakietu VI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XIV: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XVI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 398 021.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/09/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu XIV - 4000,00 zł. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 11 SWZ.

Zamawiający informuje, iż wartość podana w części II.2.6 nie uwzględnia prawa opcji oraz wartości wznowienia zamówień i podatku VAT.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet XVI - leśnictwo Mazury

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony gatunkowej zwierząt wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna; załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia i opisy technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

dla Pakietu VI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XIV: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

dla Pakietu XVI: WYKŁ-ZGR-Wykładanie drzew zgryzowych;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 352 425.34 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/09/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu XVI - 3500,00 zł. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 11 SWZ.

Zamawiający informuje, iż wartość podana w części II.2.6 nie uwzględnia prawa opcji oraz wartości wznowienia zamówień i podatku VAT.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu VI - 37 000 zł

II) dla Pakietu XIV - 40 000 zł

III) dla Pakietu XVI - 35 000 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – wykonawca przedstawi informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż:

dla Pakietu VI: 204 000 zł brutto;

dla Pakietu XIV: 216 000 zł brutto;

dla Pakietu XVI: 191 000 zł brutto.

Szczegółowe warunki w zakresie potencjału technicznego, w tym określenie dyspozycji posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz w stosunku do dysponowania odpowiednią ilością osób do realizacji poszczególnych części zamówienia zostały określone w pkt. 7.1 SWZ, a sposób ich oceny w pkt. 7.2 SWZ.

Dla Pakietu VI:

Warunek potencjału technicznego (Wykonawca jest w dyspozycji):

Co najmn. 1 szt ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

Co najmn. 1 szt przyczep specjalist. do zrywki drewna

Co najmn. 1 szt pługów do przygotowania gleby typu LPZ-75 lub podobych, przeznaczonych do przygotowania gleby pod odnowienia,

Warunek potencjału osobowego (Wykonawca dysponuje):

Co najmn. 3 osobami uprawnionymi do pracy z pilarką lub równoważnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester i 1 osoby uprawnionej do pracy z pilarką

Co najmn. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa

Co najmn. 1 osobą przeszk. w zakr. pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. 2013 poz. 554 lub równoważne)

Dla Pakietu XIV:

Warunek potencjału technicznego (Wykonawca jest w dyspozycji):

Co najmn. 1 szt ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

Co najmn. 1 szt przyczep specjalist. do zrywki drewna

Warunek potencjału osobowego (Wykonawca dysponuje):

Co najmn. 2 osobami uprawnionymi do pracy z pilarką lub równoważnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester i 1 osobą uprawnioną do pracy z pilarką

Co najmn. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa

Co najmn. 2 osobami przeszk. w zakr. pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. 2013 poz. 554 lub równoważne)

Dla Pakietu XVI

Warunek potencjału technicznego (Wykonawca jest w dyspozycji):

Co najmn. 1 szt ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

Co najmn. 1 szt przyczep specjalist. do zrywki drewna

Warunek potencjału osobowego (Wykonawca dysponuje):

Co najmn. 2 osobami uprawnionymi do pracy z pilarką lub równoważnie co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu harwester i 1 osobą uprawnioną do pracy z pilarką

Co najmn. 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa

Co najmn. 1 osobą przeszk. w zakr. pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. 2013 poz. 554 lub równoważne)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Rozdz. 17 SWZ określa formalności, jakich Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą musi dopełnić przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 16 wzoru umowy z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty na daną część zamówienia. Szczegółowy sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa rozdz. 20 SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie zapisów art. 138 ust. 2. pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający postuluje skrócenie do 17 dni czasu na składanie ofert we wszczynanym postępowaniu.

Działanie to wynika z potrzeby wykonania niezbędnych prac z zakresu ochrony lasu przed szkodnikami oraz planowej realizacji zawartych umów na sprzedaż drewna i tym samym uniknięcia naliczenia nadleśnictwu kar umownych z tytułu braku surowca. We wcześniejszych postępowaniach na ten sam zakres prac nie wpływała żadna oferta spełniająca wymagania i możliwości Zamawiającego.

Skrócenie czasu na składanie ofert wydłuży jednocześnie czas pozostający na realizację usług.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2021 r. o godz. 11:10 w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w sali konferencyjnej, pokój nr 25 (I-piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedurę przeprowadzi Komisja Przetargowa, działająca na podstawie Zarządzenia Nr 23/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór w Czerwonym Dworze z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi leśne w roku 2021, na podstawie Ustawy PZP.

Zamawiający nie precyzuje wymagań co do przedstawicieli Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia podobne będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w pkt. 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach. - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021