Dostawy - 438078-2019

18/09/2019    S180

Polska-Jarosław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 180-438078

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu

Numer referencyjny: DAG/PN/15/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100 Pomoce dydaktyczne
38650000 Sprzęt fotograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestaw komputerowy – 23 sztuk

Pozycja nr 2: zestaw komputerowy – 59 sztuk

Pozycja nr 3: oprogramowanie biurowe – 25 sztuk

Pozycja nr 4: komputer przenośny do testowania aplikacji – 3 sztuki

Pozycja nr 5: zestaw przenośny komputerowy do testowania aplikacji – 1 sztuka

Pozycja nr 6: oprogramowanie do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych – 17 sztuk

Pozycja nr 7: zestaw do testowania aplikacji mobilnych: smartfon, tablet, Smart Watch – 2 sztuki

Pozycja nr 8: telewizor do testowania aplikacji + Kinect Sensor + oprogramowanie – 1 sztuka

Pozycja nr 9: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki, zaawansowanej edycji plików audio i video – 17 sztuk

Pozycja nr 10: programowalny zestaw konstrukcyjny robotów – 5 sztuk

Pozycja nr 11: oprogramowanie do analizy i projektowania oprogramowania – 1 sztuka

Pozycja nr 12: zestaw wyposażenia studia fotograficznego – 1 sztuka

Pozycja nr 13: drukarka profesjonalna A2 z kalibratorem – 1 sztuka

Pozycja nr 14: aparaty reporterskie – 6 sztuk

Pozycja nr 15: skaner 3D – 1 sztuka

Pozycja nr 16: pełny pakiet sztucznej inteligencji (oprogramowanie) – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy) - w zakresie części 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 42
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 2.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji:

Pozycja nr 1: system detekcji i rozpoznawania linii papilarnych + SDK + skaner – 1 sztuka

Pozycja nr 2: system rozpoznawania głosu + SDK + mikrofon – 1 sztuka

Pozycja nr 3: zestaw mobilny z oprogramowaniem do rejestracji ruchów oka, Eytracker + system analizy + SDK – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 52
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 48
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres dostępu do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości i 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 4.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestaw uruchomieniowy z układami programowalnymi – 7 sztuk

Pozycja nr 2: zestaw dydaktyczny do laboratorium z systemów wbudowanych – 15 sztuk wraz z zestawem dydaktycznym do nauczania podstaw elektroniki i programowania inteligentnych domowych systemów interaktywnych – 1 sztuka

Pozycja nr 3: moduły ewaluacyjne do tworzenia i programowania robotów mobilnych (zróżnicowane zestawy) – 15 sztuk

Pozycja nr 4: zasilacz laboratoryjny czterokanałowy – 1 sztuka

Pozycja nr 5: stacja lutownicza – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) - w zakresie części 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6: Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestawy dydaktyczne obiektów dla inteligentnego zarządzania wraz z inteligentnym zarządzaniem procesami przemysłowymi i zestawem dydaktycznym – inteligentny dom – 1 sztuka

Pozycja nr 2: zestaw mikrokomputerowych sterowników przemysłowych wraz z oprogramowaniem komputera nadrzędnego (1 zestaw + 7 stanowisk).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 6.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7: Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) - w części 7.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 (w PLN) w przypadku części 1,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 (w PLN) w przypadku części 2,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 (w PLN) w przypadku części 3,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 (w PLN) w przypadku części 4,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 (w PLN) w przypadku części 5,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 250 000 (w PLN) w przypadku części 6,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 (w PLN) w przypadku części 7),

— Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

a) zaprzestania produkcji lub wyczerpania asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę. Zmiana polegać będzie na dostarczeniu innego produktu o parametrach nie gorszych i funkcjonalnych za cenę pierwotnie zaoferowaną przez Wykonawcę. W przypadku zmiany Wykonawca przedstawi propozycję nowego produktu, oraz przedstawi dowody na zaprzestanie produkcji / wyczerpanie asortymentu produktu pierwotnie zaoferowanego,

b) zmiany parametrów technicznych urządzeń na korzystniejsze, jeśli w trakcie realizacji umowy podwyższa się standard oferowanych produktów,

c) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

d) zmiany obowiązujących przepisów podatku VAT od towarów i usług. Warunki zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są i procedurze otwarcia ofert:

— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński - tel.: +48 166244642, w godz. 7:30–15:30,

— Beata Skalska – tel.: +48 166244644, w godz. 7:30–15:30,

— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz. 7:30–15:30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. „formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. „formularz cenowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3. oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) - załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019