Dostawy - 438078-2019

18/09/2019    S180    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jarosław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 180-438078

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu

Numer referencyjny: DAG/PN/15/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100 Pomoce dydaktyczne
38650000 Sprzęt fotograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestaw komputerowy – 23 sztuk

Pozycja nr 2: zestaw komputerowy – 59 sztuk

Pozycja nr 3: oprogramowanie biurowe – 25 sztuk

Pozycja nr 4: komputer przenośny do testowania aplikacji – 3 sztuki

Pozycja nr 5: zestaw przenośny komputerowy do testowania aplikacji – 1 sztuka

Pozycja nr 6: oprogramowanie do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych – 17 sztuk

Pozycja nr 7: zestaw do testowania aplikacji mobilnych: smartfon, tablet, Smart Watch – 2 sztuki

Pozycja nr 8: telewizor do testowania aplikacji + Kinect Sensor + oprogramowanie – 1 sztuka

Pozycja nr 9: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki, zaawansowanej edycji plików audio i video – 17 sztuk

Pozycja nr 10: programowalny zestaw konstrukcyjny robotów – 5 sztuk

Pozycja nr 11: oprogramowanie do analizy i projektowania oprogramowania – 1 sztuka

Pozycja nr 12: zestaw wyposażenia studia fotograficznego – 1 sztuka

Pozycja nr 13: drukarka profesjonalna A2 z kalibratorem – 1 sztuka

Pozycja nr 14: aparaty reporterskie – 6 sztuk

Pozycja nr 15: skaner 3D – 1 sztuka

Pozycja nr 16: pełny pakiet sztucznej inteligencji (oprogramowanie) – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy) - w zakresie części 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 42
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 2.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji:

Pozycja nr 1: system detekcji i rozpoznawania linii papilarnych + SDK + skaner – 1 sztuka

Pozycja nr 2: system rozpoznawania głosu + SDK + mikrofon – 1 sztuka

Pozycja nr 3: zestaw mobilny z oprogramowaniem do rejestracji ruchów oka, Eytracker + system analizy + SDK – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 52
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 48
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres dostępu do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości i 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 4.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestaw uruchomieniowy z układami programowalnymi – 7 sztuk

Pozycja nr 2: zestaw dydaktyczny do laboratorium z systemów wbudowanych – 15 sztuk wraz z zestawem dydaktycznym do nauczania podstaw elektroniki i programowania inteligentnych domowych systemów interaktywnych – 1 sztuka

Pozycja nr 3: moduły ewaluacyjne do tworzenia i programowania robotów mobilnych (zróżnicowane zestawy) – 15 sztuk

Pozycja nr 4: zasilacz laboratoryjny czterokanałowy – 1 sztuka

Pozycja nr 5: stacja lutownicza – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) - w zakresie części 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6: Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

Pozycja nr 1: zestawy dydaktyczne obiektów dla inteligentnego zarządzania wraz z inteligentnym zarządzaniem procesami przemysłowymi i zestawem dydaktycznym – inteligentny dom – 1 sztuka

Pozycja nr 2: zestaw mikrokomputerowych sterowników przemysłowych wraz z oprogramowaniem komputera nadrzędnego (1 zestaw + 7 stanowisk).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 6.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7: Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław - osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski tel.: +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc tel.: +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) - będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) - w części 7.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 (w PLN) w przypadku części 1,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 (w PLN) w przypadku części 2,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 (w PLN) w przypadku części 3,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 (w PLN) w przypadku części 4,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 (w PLN) w przypadku części 5,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 250 000 (w PLN) w przypadku części 6,

— o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 (w PLN) w przypadku części 7),

— Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

a) zaprzestania produkcji lub wyczerpania asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę. Zmiana polegać będzie na dostarczeniu innego produktu o parametrach nie gorszych i funkcjonalnych za cenę pierwotnie zaoferowaną przez Wykonawcę. W przypadku zmiany Wykonawca przedstawi propozycję nowego produktu, oraz przedstawi dowody na zaprzestanie produkcji / wyczerpanie asortymentu produktu pierwotnie zaoferowanego,

b) zmiany parametrów technicznych urządzeń na korzystniejsze, jeśli w trakcie realizacji umowy podwyższa się standard oferowanych produktów,

c) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

d) zmiany obowiązujących przepisów podatku VAT od towarów i usług. Warunki zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są i procedurze otwarcia ofert:

— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński - tel.: +48 166244642, w godz. 7:30–15:30,

— Beata Skalska – tel.: +48 166244644, w godz. 7:30–15:30,

— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz. 7:30–15:30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. „formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. „formularz cenowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3. oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) - załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019