A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 438198-2021

30/08/2021    S167

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 167-438198

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged-Szabadka tram-train engedélyezési tervek

Hivatkozási szám: EKR000844772020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szeged-Szabadka tram-train rendszer Magyarország területére eső kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek készítése. A vasúti pálya, biztosítóberendezés és városi vasút tervdokumentációk készítése és a hozzájuk kapcsolódó építési engedélyek megszerzése, továbbá a Szeged MJV HÉSZ módosítás megalapozó munkarésze elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő (AK) mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Szeged-Rendező-Szeged-Személy pu. villamosvégállomás között tram-train bekötés fejlesztési terve” című műszaki tanulmányban (továbbiakban: Masterplan) szereplő „B” jelű nyomvonal „B1” és „B2” jelű nyomvonal változatainak további vizsgálata szükséges a Szabadka és Hódmezővásárhely közötti tram-train hálózaton a kötöttpályás közlekedés átszállásmentes biztosíthatóságára vonatkozóan. Az elkészült vizsgálatot döntésre kell felterjeszteni az ITM Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, valamint Hódmezővásárhely-Szeged tram-train megépítéséért, valamint a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged-Szabadka-Baja vonal kialakításáért felelős kormánybiztos részére. Ezt követően az elfogadott nyomvonalváltozat véglegesített műszaki tartalmára vonatkozó, minden szakágra kiterjedő engedélyezési tervcsomagot elkészíteni és a szükséges engedélyeket megszerezni szükséges az alábbiak szerint;

Szeged-Szabadka tram-train rendszer Magyarország területére eső kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek készítése. A vasúti pálya, biztosítóberendezés és városi vasút tervdokumentációk készítése és a hozzájuk kapcsolódó építési engedélyek megszerzése, továbbá a Szeged MJV HÉSZ módosítás megalapozó munkarésze.

A tervezendő műszaki tartalom főbb paraméterei:

- A Szeged-Szabadka magyarországi szakaszára (egybefüggő 13 vkm) engedélyezési tervek készítése,

- kapcsolódó közúti tervek elkészítése,

- tervezési feladat keretében az összes nagy- és kisműtárgy komplex engedélyezési tervei elkészítendők,

- forgalmi üzemi vizsgálat, valós idejű számítógépes vasútüzemi szimuláció elvégzése,

- 3,5 vkm új vasúti pálya Szeged belterületén (ebből 1,8 vkm egyvágányú), felsővezeték létesítéssel,

- az új pályaszakaszon 2 db új megállóhely és 1 db hurokvégállomás kialakítása,

- 2,1 vkm meglévő villamosvonal rekonstrukciója a meglévő felsővezeték-rendszer korszerűsítésével együtt és ezen belül 1,1 vkm kétvágányúsítás,

- 8 db átépülő megállóhely a meglévő villamosvonalon,

- csatlakozó útépítések, közműépítések, zöldfelületi beavatkozások a vasúti pályaépítéssel érintett szakaszokon,

- 1 db más projekt keretén belül megtervezendő közúti műtárgyon való átvezetés,

- új nyíltvonali kiágazás kialakítása a 136-os vasútvonalon,

- közúti vasúti jelzőberendezés és nagyvasúti biztosítóberendezés létesítése, fejlesztése a beavatkozással érintett szakaszokon, a két rendszer illesztése,

- közmű genplán elkészítése.

A nyertes ajánlattevő feladata a létesítéshez szükséges környezetvédelmi munkarész, előzetes régészeti dokumentáció, engedélyezési terv és kisajátítási terv elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek (pl. környezetvédelmi, építési, vízjogi, stb.) megszerzése.

A feladatokat részletesen a szerződéstervezet és a feladatleírás tartalmazza.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, a meglévő és újonnan tervezendő vonalakon szükséges a meglévő Szeged-Hódmezővásárhely tram-train műszaki specifikációja alapján, a Szegedi Közlekedési Társaság villamos hálózati rendszeréhez kapcsolódva egy új tram-train rendszert tervezni, ezért a tervezés során is egy rendszerként, komplexen kell kezelni a projektet.

Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez es vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett alk. köv.-en (M/2.1. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területén szerzett alk. köv.-en (M/2.2. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területén szerzett alk. köv.-en (M/2.3. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területén szerzett alk. köv.-en (M/2.4. b) ponton) felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin ügyvéd, lajstromszám: 00241

Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 107-280911
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 0
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.08.05 10:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat

sem érkezett.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/08/2021