Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 438327-2018

09/10/2018    S194    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Liptovský Mikuláš: Sieťové servery

2018/S 194-438327

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37910337
Poštová adresa: Demänová 393
Mesto/obec: Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031
PSČ: 031 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Droppová
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Telefón: +421 960423016

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://aos.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9012

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk/aos
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: http://www.ezakazky.sk/aos
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa

Referenčné číslo: AOS-300/21-137/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
48821000 - JA03
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 47 476.66 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Demänová 393, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie tovarov s inštaláciou v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 47 476.66 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona alebo predložením originálnych resp. úradne osvedčených kópii dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona. Preukazovať 1/3 splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia JED-om (dostupný na webovej adrese obstarávateľa) uchádzač môže využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na

https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk).

Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddieli časť IV. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v súlade s platnou legislatívou a požaduje splnenie podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1.§ 34 ods.1 písm. a)

2.§ 34 ods.1 písm. c)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna úroveň štandardov pre bod 1:

Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predloží zoznam realizovaných zákaziek podobných predmetu súťaže za predchádzajúce 3 roky (t.j. 3 roky spätne od dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).

Predloženým zoznamom realizovaných zákaziek musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúce 3 roky ku dňu predkladania ponuky poskytoval minimálne 3 služby podobné predmetu súťaže v minimálnej hodnote 200 000,- EUR bez DPH kumulatívne pre všetky uvedené zákazky (s uvedením konkrétnej zákazky, jej stručným opisom, ako aj dobou jej realizácie a finančným plnením.

Minimálna úroveň štandardov pre bod 2:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu predložením zoznamu špecialistov/expertov, ktorých bude mať uchádzač k dispozícii na plnenie predmetu zákazky a ktorí budú garantovať odbornosť uchádzača spojenú s odstraňovaním vád. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby mal uchádzač k dispozícii nasledovných špecialistov/expertov:

— minimálne 1 expert s platnou technickou certifikáciou výrobcu systému pre centralizované ukladanie a správu logov pre implementáciu a podporu uvedeného systému.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/11/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/11/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, budova č. 1, miestnosť č. 514 na 5.poschodí, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov v bode č. 22.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať jednoobálkovo podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. kladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Zábezpeka sa nevyžaduje.

Úspešný uchádzač predloží potvrdenia výrobcu systému pre centralizované ukladanie a správu logov, že je certifikovaným partnerom výrobcu s oprávnením pre dodávku, implementáciu a podporu uvedeného systému.

Úspešný uchádzač predloží potvrdenia výrobcu systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie, že je certifikovaným partnerom výrobcu s oprávnením pre dodávku, implementáciu a podporu uvedeného systému.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť služieb prostredia IKT, ktoré bude priamo dotknuté predmetom obstarávania za účelom obnovy a rozšírenia služieb IKT LAN AOS, nie je možné obstarať tovar bez služby jeho konfigurácie a implementácie do tohto IKT prostredia .Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/10/2018