Suministros - 438358-2018

09/10/2018    S194

Polonia-Inowrocław: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 194-438358

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Inowrocław
Dirección postal: ul. Królowej Jadwigi 43
Localidad: Inowrocław
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-100
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Rychłowski
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Teléfono: +48 523555810
Fax: +48 523540490
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://gminainowroclaw.eu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Kruszwica
Dirección postal: ul. Nadgoplańska 4
Localidad: Kruszwica
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-150
País: Polonia
Correo electrónico: um@kruszwica.um.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kruszwica.um.gov.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Pakość
Dirección postal: ul. Rynek 4
Localidad: Pakość
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-170
País: Polonia
Correo electrónico: um@pakosc.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pakosc.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Rojewo
Dirección postal: Rojewo 8
Localidad: Rojewo
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-111
País: Polonia
Correo electrónico: rojewo@rojewo.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rojewo.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Dąbrowa Biskupia
Dirección postal: ul. Topolowa 2
Localidad: Dąbrowa Biskupia
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-133
País: Polonia
Correo electrónico: dabrowa_biskupia@lo.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://dabrowabiskupia.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Gniewkowo
Dirección postal: ul. 17 Stycznia 11
Localidad: Gniewkowo
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-140
País: Polonia
Correo electrónico: urzad@gniewkowo.com.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gniewkowo.com.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Inowrocławski
Dirección postal: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Localidad: Inowrocław
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-100
País: Polonia
Correo electrónico: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://inowroclaw.powiat.pl/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Gmina Inowrocław
Dirección postal: ul. Królowej Jadwigi 43
Localidad: Inowrocław
Código postal: 88-100
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Rychłowski
Teléfono: +48 523555829
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Fax: +48 523540490
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://gminainowroclaw.eu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.

Número de referencia: RI.I.271.24.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 928 148.80 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 468 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 9 982,08 MWh, z tego:

Strefa I 7 199,94 MWh

Strefa II 2 782,14 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 793 190.40 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/07/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Przewidywane kolejne zamówienie w III - IV kwartale 2020 roku.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Określono w pkt XIX SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 831 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 5 930,44 MWh, z tego:

Strefa I 5 203,00 MWh

Strefa II 727,44 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 134 958.40 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/07/2019
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Przewidywane kolejne zamówienie w III - IV kwartale 2020 roku

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Określono w pkt XIX SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego (szczegółowo opisane w Rozdziale V.1, V.2, V.3 SIWZ).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki umowy, w tym dopuszczalne zmiany w zawartej umowie, zostały zawarte w pkt XVII SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 036-078214
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Urząd Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, sala obrad – pokój nr 5, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III - IV kwartał 2020 roku.

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1) W przypadku składania oferty na Część I zamówienia: 75 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

2) W przypadku składania oferty na Część II zamówienia: 42 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100)

W przypadku ubiegania się o udzielenie dwóch części zamówienia wadium należy wnieść na każdą z części oddzielnie.

8. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m. in. parametry techniczne energii elektrycznej.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przesyłając na adres poczty elektronicznej: e-mail zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegóły w zakresie składania dokumentu JEDZ określono w pkt 20, 21 SIWZ - rozdział VII.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/10/2018