Palvelut - 438489-2015

Näytä suppea näkymä

15/12/2015    S242

Belgia-Bryssel: Kestävään energiaan liittyvää investointia koskevat foorumit: sijoitusdynamiikan tukeminen EU:ssa

2015/S 242-438489

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, toimisto 12/25
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Vastaanottaja: L. Vari
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22999440
Faksi: +32 22973512

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/easme

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Osoite, josta saa lisätietoja:
Virallinen nimi: pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, toimisto 12/25
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Vastaanottaja: L. Vari
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22999440
Faksi: +32 22973512
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, toimisto 12/25
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Vastaanottaja: L. Vari
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22999440
Faksi: +32 22973512
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Kestävään energiaan liittyvää investointia koskevat foorumit: sijoitusdynamiikan tukeminen EU:ssa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa, lukuun ottamatta EASMEn tai Euroopan komission toimitiloja. Brysselissä järjestetään enintään 14 koordinointikokousta EASMEn kanssa.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kestävään energiaan liittyvät investoinnit eivät ole tällä hetkellä riittäviä vuosien 2020 ja 2030 EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen erityisesti energiatehokkuuden kannalta. Tämä johtuu monista tekijöistä, jotka vaikuttavat kestävään energiaan liittyviin investointeihin sekä kysynnän että tarjonnan osalta.
Tämän sopimuksen avulla keskitytään julkisten ja yksityisten sidosryhmien riittämättömiin valmiuksiin sekä niiden välisen yhteistyön puuttumiseen kansallisella tasolla, jotta voidaan kehittää laajamittaisia investointiohjelmia ja rahoitusjärjestelmiä. Sopimuksen päättyessä tilanteen on täytynyt muuttua kussakin kohteena olevassa EU:n jäsenvaltiossa seuraavasti:
— keskeiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät ovat alkaneet tehdä kestävän energian rahoittamista koskevaa yhteistyötä osallistumalla ensimmäisiin kansallisiin pyöreän pöydän neuvotteluihin ja ovat luoneet perustan pitkän aikavälin yhteistyölle kansallisten kestävän energian rahoittamista koskevien pyöreän pöydän neuvottelujen yhteydessä. Kyseisen yhteistyön tavoitteena on kysymyksiä koskevan yhteisen ymmärtämyksen kehittäminen, etenemissuunnitelmien kehittäminen rahoituksen saatavuuden parantamiseksi kestävään energiaan liittyviä investointeja varten ja poliittisen kehyksen ja sääntelykehyksen kehityskulkujen ehdottaminen. Lisäksi tarjouspyynnön tarkoituksena on järjestelmällisen vuoropuhelun ja yhteistyön muodostaminen pääasiallisten sidosryhmien keskuudessa kansallisella tasolla varmistamalla yhtenäinen politiikan, markkinoiden ja rahoituksen välinen yhteys,
— julkiset viranomaiset ja yksityiset toimijat ovat lisänneet valmiuksiaan sellaisten laajamittaisten investointiohjelmien kehittämiseen, jotka riippuvat innovatiivisista rahoitusratkaisuista ja yksityisen rahoituksen (laajamittaisesta) käytöstä.
Sopimuksen tavoitteena on parhaiden käytäntöjen vaihtojen järjestäminen eri maissa työskentelevien sidosryhmien välillä kestävän energian rahoitukseen liittyvien aiheiden osalta.
Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:
1. keskeisten sidosryhmien välisen järjestelmällisen yhteistyön alkuun saattaminen ja käynnistäminen kestävän energian rahoituksen osalta kansallisella tasolla, pääasiassa pyöreän pöydän neuvottelujen järjestämisen ja niiden seurannan avulla,
2. kehittämistä ja kestävään energiaan liittyviä investointeja koskevien valmiuksien kehittäminen menestyvien tai lupaavien investointihankkeiden laajan mainostamisen avulla EU:ssa (mutta aina tietyn maan asiaankuuluvassa asiayhteydessä),
3. EU:n verkostoitumistapahtumien järjestäminen.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus, 71314300 Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Kaikkien tässä tarjouspyynnössä mainittujen tehtävien suorittamista varten varattu enimmäismäärä on arviolta 1 600 000 euroa. Määrään sisältyvät kaikki maksut ja kustannukset sekä korvattavat kulut. Tämän määrän ylittävää sopimusta ei harkita. Arvioitu työmäärä on 1 100–1 400 henkilötyöpäivää.
Sopimus kattaa vähintään 15 EU:n jäsenvaltiota. Jäsenvaltioiden määrä kuitenkin määritetään lopullisesti vasta sopimuksen suorittamisen aikana. Tarjoajien on osoitettava, että niillä on valmiudet suorittaa sopimukseen liittyviä toimia 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa, vaikka sopimus ei koske kaikkia jäsenvaltioita.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 1 600 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 36 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): katso tarjouseritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tarjouseritelmät.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
katso tarjouseritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
EASME/H2020/EE/2015/029.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.3.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23.3.2016 - 14:30

Paikka:

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Covent Garden 2, huone COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajia, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan lähettämällä sähköpostia vähintään 48 tuntia etukäteen seuraavaan osoitteeseen:

easme-procurement@ec.europa.eu

Tarjoajan tulojen ja menojen hyväksyjän on allekirjoitettava kyseinen ilmoitus, ja siinä on ilmoitettava sen henkilön nimi, joka osallistuu avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet ja jokaisen vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Tämä tarjouspyyntö perustuu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta 11.12.2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1291/2013 sekä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta 3.12.2013 annettuun neuvoston päätökseen.
Tarkemmin sanottuna tarjouspyyntö perustuu Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2014–2015 työohjelmaan ”Turvallinen, puhdas ja tehokas energia” (Euroopan komission päätös C(2014)9294, annettu 10.12.2014).
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.12.2015