Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 438489-2015

Pateikti glaustą rodinį

15/12/2015    S242

Belgija-Briuselis: Tvariosios energijos investicijų forumai: investicijų dinamikos ES rėmimas

2015/S 242-438489

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Adresas: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25 biuras
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1210
Šalis: Belgija
Kam: L. Vari
El. paštas: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22999440
Faksas: +32 22973512

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/easme

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Adresas: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25 biuras
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1210
Šalis: Belgija
Kam: L. Vari
El. paštas: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22999440
Faksas: +32 22973512
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Adresas: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25 biuras
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1210
Šalis: Belgija
Kam: L. Vari
El. paštas: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22999440
Faksas: +32 22973512
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Tvariosios energijos investicijų forumai: investicijų dinamikos ES rėmimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: užduotys bus vykdomos rangovo nurodytose patalpose, išskyrus EASME, arba Europos Komisijos patalpose. Daugiausia 14 koordinacinių susitikimų su EASME įvyks Briuselyje.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Tvariosios energijos investicijos šiuo metu yra nepakankamos norint pasiekti 2020 ir 2030 m. ES tikslus klimato ir energijos srityje, ypač susijusius su energijos vartojimo efektyvumu. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių, darančių poveikį tiek tvariosios energijos investicijų paklausai, tiek pasiūlai.
Šia sutartimi atkreipiamas dėmesys į nepakankamus viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo pajėgumus arba jų nebuvimą nacionaliniu lygmeniu siekiant kurti didelio masto investicijų programas ir finansavimo sistemas. Sutarties galiojimo pabaigoje situacija turėtų būti pasikeitusi kiekvienoje iš tikslinių valstybių narių taip, kaip nurodyta:
— pagrindinės viešosios ir privačiosios suinteresuotosios šalys turi būti pradėjusios bendradarbiauti tvariosios energijos finansų srityje dalyvaudamos pirmoje nacionalinėje apskritojo stalo diskusijoje ir būti nustačiusios ilgesnio laikotarpio bendradarbiavimo „nacionalinės tvariosios energijos finansavimo apskritojo stalo diskusijos“ kontekste pagrindą. Šiuo bendradarbiavimu siekiama vystyti bendrą klausimų supratimą, rengti gaires siekiant pagerinti tvariosios energijos investicijų finansavimą ir pasiūlyti raidos procesus politikos ir reguliavimo sistemose. Be to, konkurso tikslas – suformuoti sisteminį dialogą ir bendradarbiavimą tarp pagrindinių suinteresuotųjų šalių nacionaliniu lygmeniu, užtikrinant nuoseklią politikos, rinkos ir finansų sąsają,
— valdžios institucijos ir privatūs subjektai padidino savo pajėgumus vystyti didelio masto investicijų programas, priklausančias nuo naujoviškų finansavimo sprendimų ir apimančių (didele dalimi) privačias lėšas.
Sutartimi siekiama organizuoti geriausios patirties mainus tarp suinteresuotųjų šalių, dirbančių skirtingose šalyse su tvariosios energijos finansais susijusių klausimų srityse.
Specialūs sutarties tikslai bus šie:
1. Paskatinti investicijų dinamiką ir pradėti sisteminį bendradarbiavimą tarp pagrindinių suinteresuotųjų šalių tvariosios energijos finansų klausimu nacionaliniu lygmeniu, daugiausia organizuojant apskritojo stalo diskusijas ir jų tęsinius.
2. Stiprinti gebėjimus besivystančių ir tvariosios energijos investicijų srityje plačiai reklamuojant sėkmingus arba perspektyvius investicijų projektų ES (bet visada susijusius su konkrečios šalies kontekstu).
3. Organizuoti ES darbo tinkle renginius.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79000000 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos, 71314300 Energijos efektyvumo konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatyta visų nurodytų užduočių vykdymo suma – 1 600 000 EUR, įskaitant visus mokesčius, išlaidas ir pragyvenimo išlaidas. Jokia sutartis, viršijanti šią sumą, nebus svarstoma. Numatomas darbo krūvis – 1 100–1 400 asmens darbo dienų.
Sutartis apims bent 15 ES valstybių narių. Tačiau valstybės narės bus galutinai nustatytos tik sutarties galiojimo metu. Konkurso dalyviai turi parodyti savo pajėgumus vykdyti pagal sutartį numatytą veiklą 28 ES valstybėse narėse, nors veikla bus vykdoma ne visose valstybėse narėse.
Numatoma vertė be PVM: 1 600 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. pirkimo specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
EASME/H2020/EE/2015/029.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
14.3.2016
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 23.3.2016 - 14:30

Vieta:

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), Covent Garden 2, COV2 12/191 kabinetas, place Rogier 16, 1210 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: pageidaujantys dalyvauti konkurso dalyviai apie savo ketinimą privalo pranešti el. paštu bent prieš 48 valandas šiuo adresu:

easme-procurement@ec.europa.eu

Šį informacinį pranešimą turi pasirašyti konkurso dalyvio įgaliotasis atstovas, jame turi būti nurodytas asmens, kuris konkurso dalyvio vardu dalyvaus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, vardas ir pavardė. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pabaigoje komiteto pirmininkas nurodys konkurso dalyvių pavadinimus ir sprendimą dėl kiekvieno gauto pasiūlymo priimtinumo. Pasiūlymuose nurodytos kainos nebus paskelbtos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): šis kvietimas pateikti pasiūlymus grindžiamas 11.12.2013 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB, ir 3.12.2013 Tarybos sprendimu dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB.
Konkrečiau, jis yra grindžiamas 2014–2015 m. „Horizontas 2020“ darbo programa, „Saugi, švari ir efektyvi energija“, 10.12.2014 Europos Komisijos sprendimu C(2014)9294.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
3.12.2015