Services - 438577-2017

03/11/2017    S211    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kaczory: Engineering design services

2017/S 211-438577

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kaczory
570064406
ul. Kościelna 17
Kaczory
64-810
Poland
Contact person: Kinga Wyżkiewicz
Telephone: +48 672831461
E-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672831462
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo i pozyskanie drewna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad wykonaniem zadania pn. Przywrócenie funkcji terenom mokradłowym w Leśnictwie Jeziorki”.

Reference number: SA.270.1.2.2017
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zadanie I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu (zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Kaczory.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
71330000
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Kaczory.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zadanie I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu (zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Kaczory.

Zadanie I – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie następujących zadań budowlanych:

— budowy przepustu wraz z groblą komunikacyjną (dł. grobli ok. 33 m) w oddz. 120a

— budowy grobli wraz z mnichem w oddz. 233a,

— budowy zastawki betonowej na rowie w oddz. 233h,

— budowy przepustu wraz z groblą komunikacyjną w oddz. 233b (grobla ok. 16 m)

Zaprojektowanie ww. budowli ma na celu spowalnianie procesu odwodnienia, odtworzenie obszarów mokradłowych oraz torfowisk, zwiększenie retencji wód gruntowych na terenie leśnictwa Jeziorki, obejmującego naturalne obszary mokradłowe, położone na południe od Jeziora Wapieńskiego, ulokowane nieregularnie w czterech oddziałach leśnych, odwodnione od południa sztucznym rowem z połowy XX wieku z wyraźnym procesem degradacyjnym i sukcesyjnym.

Zadanie II – pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji następujących zadań budowlanych:

— budowy przepustu wraz z groblą komunikacyjną (dł. grobli ok. 33 m) w oddz. 120a

— budowy grobli wraz z mnichem w oddz.233a,

— budowy zastawki betonowej na rowie w oddz.233h,

— budowy przepustu wraz z groblą komunikacyjną w oddz. 233b (grobla ok.16 m).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałenie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 PZP. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);.

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 60 000 PLN.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 60 000 PLN;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 siwz.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

— zdolności technicznej lub zawodowej:

— warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę o charakterze (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy o wartości minimum 60 000 PLN (obejmujące prace z przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanymi z małą retencją wodną). Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

— warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: min. 1 osobę z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

— zdolności technicznej lub zawodowej:

— warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę o charakterze (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy o wartości minimum 60 000 PLN (obejmujące prace z przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanymi z małą retencją wodną). Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

— warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: min. 1 osobę z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę - 10 % ceny łącznej wynikającej z całkowitej wartości podanej w ofercie. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane ( tj. po zakończeniu ostatecznym zadania obejmującego nadzór autorski).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/12/2017
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/12/2017
Local time: 13:30
Place:

Sala narad Nadleśnictwa Kaczory pokój nr 5, ul. Kościelna 17, 64-810 Kaczory.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – zwaną dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.Postępowanie jest prowadzone z zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

3.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

5.Zamówienia, o których mowa w pkt. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ) w wysokości minimum wartości umowy.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

a. Cena – 60 %,

b. Doświadczenie projektanta – 40 %,

8.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.12.2017 do godz. 13:00, w Nadleśnictwie Kaczory, pokój nr 2. (ul. Kościelna 17, 64-810 Kaczory)

9. 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

9.2 Zamówienia, o których mowa w pkt. 9.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

10. Przesłanki dotyczące zmiany umowy zostały zawarte w paragrafie 11 Umowy - zał. nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza- Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza- Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: zp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/10/2017