29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 438580-2021

Submission deadline has been amended by:  588041-2021
30/08/2021    S167

Rumunia-Buzău: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 167-438580

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 22987337
Adres pocztowy: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Miejscowość: Buzau
Kod NUTS: RO222 Buzău
Kod pocztowy: 120242
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Tel.: +40 238/720356
Faks: +40 238/726187
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cabuzau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126786
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 1 Retele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau

Numer referencyjny: CL 1 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul implica lucrari de executie pentru:

- Obiectul 1.1 - RECONFIGURARE ADUCȚIUNE APĂ BRUTĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.2 - RECONFIGURARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.3 - REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ – GA CRANG – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.1 – OPTIMIZARE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.2 – REABILITARE CANAL BY-PASS SEAU – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.3 – EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.4 – STAȚII DE POMPARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

Activitatile contractului includ:

Lucrari de constructie.

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

c) Testare si punere in functiune.

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de : 136.046.724 lei ( valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 13.263.683 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 36 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 136 046 724.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO222 Buzău
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MUNICIPIUL BUZAU

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările de constructie includ:

Obiectul 1.1 - RECONFIGURARE ADUCȚIUNE APĂ BRUTĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- reconfigurare prin inlocuire conducta de aductiune Front captare Sud in lungime de 7217 m (inclusiv subtraversari/supratraversari);

- reconfigurare prin inlocuire conducta de aductiune Front captare Zahar in lungime de 4625 m (inclusiv subtraversari/supratraversari).

Obiectul 1.2 - RECONFIGURARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- reconfigurare prin inlocuire retea de distributie în lungime totală de 24.976 m (inclusiv subtraversari/supratraversari);

- executarea a 21 bransamente la punctele de ridicare a presiunii cu o lungime totala aproximativa de 1500 m.

Obiectul 1.3 - REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ – GA CRANG – MUNICIPIUL BUZĂU

- inlocuirea pompelor aflate in statia de pompare aferenta GA Crang cu un grup nou care va avea 3A + 1R pompe (debitul unei pompe Qp = 65 l/s, Hp=40m) prevazut cu debitmetru electromagnetic si cu integrare in sistemul SCADA.

Obiectul 2.1 – OPTIMIZARE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- optimizarea retelei de canalizare unitara existenta în lungime totală de 3576 m.

Obiectul 2.2 – REABILITARE CANAL BY-PASS SEAU – MUNICIPIUL BUZĂU

- reabilitare canal by-pass existent în lungime totală de 707 m.

Obiectul 2.3 – EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Extinderea retelei de canalizare menajera pentru o lungime de 2624 m.

Obiectul 2.4 – STAȚII DE POMPARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

- Stații pompare ape uzate menajere 3 bucăți.

- Conductă de refulare apă uzată menajeră în lungime totală de 700 m.

Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

- Lucrari de constructie.

- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

- Testare si punere in functiune.

- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

- Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 548
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Informacje dodatkowe

Clauza suspensiva

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

o Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

o Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

o Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

o Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2 - Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorii economici (ofertanti/ terti sustinatori/ subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 11. DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Simona Savulescu - Director General, Dragomir Vasii - Director Economic, Alexandrina Panait - Control Financiar Preventiv, Cornel Prahoveanu - Responsabil Compartiment Juridic, Mircea Raluca - Manager Departament Logistica, Nedelcu Cristina - sef DIFE, Zoita Manuela Claudia - administrator, Salcutan Alexandru - administrator, Bogdan Ion - administrator, Hinta Petrus – administrator.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici participanți la procedură (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii ) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documente de confirmare:

- Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE , respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anuala1. Media cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 136.000.000lei. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara.2. Tert SustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspunde în solidar cu ofertantul, în mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, în baza contractului sectorial şi pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune și discutiune.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:- Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).Nota: In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv2. Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:- Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerința nr.1 - Experiența similară Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfarsit/finalizat în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, lucrari de construiré/reabilitare/modernizare/extindere retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau conducte de refulare in lungime cumulata de cel putin 24 km, la nivelul a maxim 3 contracte de executie lucrari si/sau contracte de proiectare si executie lucrari. Nota: 1. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală, - lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor, - lucrări recepționate care sunt însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor unor sectoare/obiecte independente dpdv funcțional întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face obiectul contractului. 2. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la termenului limita de depunere a ofertelor prevazut Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei solicitata in vederea demonstrarii experientei similare se extinde cu perioada de timp aferentă decalării. 3. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul / tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspnde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE de catre operatorii participanti (ofertant unic, ofertant asociat, lider, tert sustinator, subcontractant) la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Din informaţiile din DUAE trebuie să reiasă cel puţin: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), valoarea (lei fără TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), scopul lucrărilor (tipuri de lucrări), perioada (datele de ȋncepere și de finalizare a lucrărilor executate de operatorul economic), locul execuţiei, datele documentului care atestă finalizarea lucrărilor. Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta, la solicitarea entităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat). Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: proces-verbal de recepție finală / proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor unor sectoare/ obiecte independente dpdv functional întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face obiectul contractului si/sau alte documente (certificate/documente constatatoare, recomandari, certificari de buna executie emise de beneficiarii lucrarilor, care sa ateste faptul ca constructia/constructiile sunt functionale la parametrii stabiliti ca referinta si au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu. Din documentele prezentate sa reiasa si cel putin urmatoarele informatii: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), tipul contractului (executare lucrari) valoarea (lei fără TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), scopul lucrarilor (tipuri de lucrari), perioada (datele de incepere si de finalizare a lucrarilor executate de operatorul economic), locul executiei, datele documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Dacă se vor prezenta ca experienţa similară contracte care au ca obiect execuţia mai multor tipuri de lucrări, atunci ofertantul va evidenţia și dovedi ȋn documentele reprezentând certificări de bună execuţie depuse, care sunt lucrările de natură a ȋndeplini solicitările din documentaţia de atribuire. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta, angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexa la respectivul angajament.. In functie de resursele puse la dispozitie de catre tertul sustinator (daca e cazul) acesta va prezenta formularele si/sau documentele solicitate la cerinta respectiva.

Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta acordul de subcontractare.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 1.360.000 lei. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul COMPANIA DE APA SA BUZAU nr. RO29 BTRL 0100 1202 J109 32XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA Suc. BUZAU. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii Anuntului de Participare in SEAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016 aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016. Garantia de buna executie se constituie nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial (art 45 al 3 din din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016). Pentru constituirea garantie... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Clauza suspensiva

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 301/23.12.2019, încheiat între Compania de Apa SA Buzau (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract.

Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Compania de Apa SA Buzau pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Compania de Apa SA Buzau, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Antreprenorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Antreprenorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea contractului

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Comisia de evaluare

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

TOATE SPECIFICATIILE, SERVICIILE SI CERINTELE MENTIONATE SI SOLICITATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE (INCLUSIV CAIET DE SARCINI) SUNT INSOTITE DE MENTIUNEA "SAU ECHIVALENT".

Clauza suspensiva

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 301/23.12.2019, încheiat între Compania de Apa SA Buzau (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract. Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Compania de Apa SA Buzau pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Compania de Apa SA Buzau, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Antreprenorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Antreprenorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea contractului

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitele de amplasament se vor efectua in a 15-a zi de la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Operatorii economici interesati vor fi prezenti la sediul entitatii in ziua mentionata, la ora 9.30. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si autoritatea contractanta.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „solicitari de

clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „lista clarificari notificari si decizii” a anuntului de participare p... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Conform art 8 si urmatoarele din Legea 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA
Adres pocztowy: str Spiru Haret, nr 6
Miejscowość: Buzau
Kod pocztowy: 120242
Państwo: Rumunia
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Tel.: +40 238726187
Faks: +40 238726187
Adres internetowy: www.cabuzau.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021