29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 438589-2021

Submission deadline has been amended by:  492769-2021
30/08/2021    S167

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 167-438589

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000296154
Adres pocztowy: Radziszowska 11
Miejscowość: Skawina
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
E-mail: przetargi@zwik.skawina.pl
Tel.: +48 122761289
Faks: +48 122762165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zwik.skawina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza"

Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-7/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza, Zadanie nr 13 (Kontrakt 13)”, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”. Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i zadanie to stanowi element Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skawina - miejscowość Ochodza oraz Zelczyna

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i zadanie to stanowi element Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza".

Parametry, zakres i lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja: gmina Skawina: miejscowości Zelczyna oraz Ochodza w centralnej części w zakresie aglomeracji.

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej DN100-300 o łącznej długości 4,9 km,

- budowę kanalizacji ciśnieniowej o długości 150m wraz z zabudową pompowni przydomowych,

- budowę pompowni sieciowej PS1 wraz z infrastrukturą,

- budowę rurociągu tłocznego z PS1 o długości 842,5m

- przekroczenie kanału Łączańskiego i terenu PKP – kanałem tłocznym 2 rurociągi każdy o długość 171m.

- przebudowę sieci wodociągowej o długości 10,5m.

Inne obowiązki leżące po stronie Wykonawcy:

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza).

2. Koszty kamerowania kanałów i nagranie na płytę CD.

3. Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Wykonawca.

4. Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

5. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.

6. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót, koszty zajęcia pasa drogowego.

7. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR) oraz przedmiarem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące załącznik do SWZ i będące jej integralną częścią.

Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC (pierwsze wydanie w języku angielskim i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 – nazywane dalej FIDIC – czerwona książka, zwane dalej Warunkami Kontraktowymi).

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Skawina, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie warunków i zgody prowadzenia robót w rejonach (strefach) innych operatorów jak przykładowo Tauron, Gaz- system, nadzór archeologiczny, PKP itp.

Zamawiający zaznacza, iż w związku z krótkim terminem realizacji zamówienia oraz możliwością niesprzyjających warunków pogodowych zaleca się Wykonawcy pracę w systemie dwuzmianowym, w tym również pracę w soboty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 10
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, wtym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina– Etap II”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać:

1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto),

2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał czyli zrealizował należycie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci kanalizacyjnej o długości łącznej sieci w wykazanych dwóch robotach co najmniej 6,0 kilometrów, a w tym co najmniej jednej sieciowej przepompowni ścieków oraz wykonanie przewiertu o długości minimum 150 m (w ramach jednego przewiertu bez „komór pośrednich”), o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).

II. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia,dlatego też musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej pięć lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

2. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwa lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

3. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalności drogowej, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

4. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

5. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Dalszy ciąg opisu w SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

I. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach zgodnie z zapisami SWZ część I pkt.25.

II. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy – zgodnie z zapisami SWZ cześć I pkt 26.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z SWZ i wzorem umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca (lider konsorcjum) lub upełnomocniona przez konsorcjantów osoba fizyczna lub osoba prawna. Zgodnie z SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonanie zamówienia będzie odbywać się na warunkach kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza".

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera część II SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert rozpocznie się w 04.10.2021r. o godzinie 12:00:00 na komputerze Zamawiającego za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), jak i innych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, czyli oświadczeń i dokumentów podmiotowych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Skawina do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

4.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się:

6.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a),

6.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 21 SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021