W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 438591-2021

Submission deadline has been amended by:  511825-2021
30/08/2021    S167

Niderlandy-Terneuzen: Roboty budowlane w zakresie kei

2021/S 167-438591

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: North Sea Port Netherlands N.V.
Krajowy numer identyfikacyjny: 251702723
Adres pocztowy: Schelpenpad 2
Miejscowość: Terneuzen
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 4531 PD
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Robert van der Wal
E-mail: port@northseaport.com
Tel.: +31 657975414
Faks: +31 115647500
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.northseaport.com
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/42ed1f615ccaecf44ef491d7cb1d9b30
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/42ed1f615ccaecf44ef491d7cb1d9b30
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Havenbedrijf

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost

Numer referencyjny: NorthSeaPort324
II.1.2)Główny kod CPV
45241100 Roboty budowlane w zakresie kei
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Aanbesteder is voornemens om een nieuwe zeevaartkade te realiseren in de Quarleshaven te Vlissingen-Oost. De nieuwe zeevaartkade dient aan te sluiten op de bestaande kade van Scheepswerf Reimerswaal en heeft een totale lengte van circa zevenhonderdvijfennegentig (795) meter en de gehele kade krijgt een standaard kadebelasting van vijf (5) ton per m2. De Quarleskade wordt multifunctioneel aangelegd en geschikt gemaakt voor meerdere scheepstypes zoals projectladingschepen, jack-up vessels, bulkschepen, fruitjagers, tankers en binnenvaartschepen. De haven dient ter plekke te worden gebaggerd, voor schepen met een diepgang van twaalfeneenhalve (12,5) meter zodat de Quarleskade toekomstbestendig wordt gerealiseerd.

De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd om de bedrijfsvoering van de aanwezig te waarborgen

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL Nederland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Vlissingen-Oost

II.2.4)Opis zamówienia:

1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwaliteit / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/11/2021
Koniec: 20/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

- Geen crimineel verleden

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 12:01

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Miejscowość: Middelburg
Państwo: Niderlandy
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Adres internetowy: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Miejscowość: Middelburg
Państwo: Niderlandy
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Adres internetowy: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021