Servicios - 438627-2019

Submission deadline has been amended by:  497638-2019
18/09/2019    S180

Polonia-Varsovia: Servicios de seguros

2019/S 180-438627

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Obozowa 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-161
País: Polonia
Persona de contacto: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Katarzyna Bębeńca
Correo electrónico: bzp@mpo.com.pl
Teléfono: +48 223910100
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpo.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi komunalne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Número de referencia: DZA.ZOZ.27.24.2019.KB
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. realizowane za pośrednictwem brokera Nord Partner Sp. z o.o., w podziale na następujące zadania:

— Zadanie 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne,

— Zadanie 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1 – Ubezpieczenia komunikacyjne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66516100 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles
66514110 Servicios de seguros de automóviles
66512100 Servicios de seguros de accidentes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ZK.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte pojazdy należące do Zamawiającego oraz pojazdy, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).

II. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (AC).

Przedmiotem ubezpieczenia będą pojazdy, wyposażenie dodatkowe, specjalistyczne nadbudowy zamontowane na stałe, specjalistyczne wyposażenie nie będące elementem nadbudowy należące do Zamawiającego, oraz pojazdy wraz z wyposażeniem, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.

Ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia.

IV. Ubezpieczenia assistance

Zakres ubezpieczenia (na terenie RP) obejmuje co najmniej:

1. Pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą pojazdu), unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zderzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego.

2. Limit pokrycia kosztów powinien wynieść co najmniej:

— 400 PLN na koszty naprawy na miejscu zdarzenia,

— 400 PLN na koszty holowania do najbliższego warsztatu lub siedziby Zamawiającego.

Świadczenia powyższe dotyczyć będą zdarzeń zaistniałych bez względu na odległości od siedziby Zamawiającego.

Przedmiot ubezpieczenia

Pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t DMC nabyte przez Zamawiającego jako nowe w okresie trwania umowy lub oddane w trakcie jej obowiązywania w posiadanie Zamawiającemu na podstawie innej niż tytuł własności, będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do Wykonawcy do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia:

Zadanie 1: 24 miesiące (od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.) – okres podzielony na roczne okresy ubezpieczenia z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązywania przepisów w zakresie obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podane limity i sumy gwarancyjne dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach (w przypadku Zadania 1 w raty wlicza się pełną składkę za pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w poszczególnych kwartałach począwszy od 2020 r.).

Rok 2020:

— I rata płatna do 21.1.2020 r.,

— II rata płatna do 31.3.2020 r.,

— III rata płatna do 30.6.2020 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2020 r.

Rok 2021:

— I rata płatna do 21.1.2021 r.,

— II rata płatna do 31.3.2021 r.,

— III rata płatna do 30.6.2021 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2021 r.

Płatność składki za okresy krótsze niż rok, w przypadkach doubezpieczenia będą uzgadniane każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres: Zadanie 1: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 1: 3 500 000,00 PLN

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:

Zadania 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne:

— doubezpieczenia nowo nabywanych środków trwałych – zakup taboru, zmiana własności, dzierżawa, leasing i inne.

W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

cena – waga 70 %,

klauzule fakultatywne – waga 30 %.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w zakresie zadania 1 – w kwocie 98 395,20 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66512100 Servicios de seguros de accidentes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych osób w formie bezimiennej wykonujących czynności służbowe, tj.:

— wykonujących prace fizyczne (m.in. załogi samochodów – śmieciarek, szambiarek, operatorzy sprzętu, pracownicy kompostowni oraz spalarni wykonujący przeładunki i inne prace), doznanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ubezpieczenia:

Zadanie 2: 24 miesiące (od 1.1.2020 do 31.12.2021 r.) - okres podzielony na 2 roczne okresy ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach:

Rok 2020:

— I rata płatna do 21.1.2020 r.,

— II rata płatna do 31.3.2020 r.,

— III rata płatna do 30.6.2020 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2020 r.

Rok 2021:

— I rata płatna do 21.1.2021 r.,

— II rata płatna do 31.3.2021 r.,

— III rata płatna do 30.6.2021 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2021 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres:

Zadanie 2: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 2: 30 000,00 PLN

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:

Zadania 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

— doubezpieczenia pracowników w ramach NNW.

W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

cena – waga 80 %,

klauzule fakultatywne – waga 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w zakresie zadania 2 – w kwocie 900,00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

[Uwaga! ciąg dalszy z sekcji VI.3)]

5. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. zawarte w wykazie pojazdów do ubezpieczenia, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy.

W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wniosek należy złożyć w formie określonej w pkt 12 SIWZ. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.

Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.9.2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).

Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.

Uwaga: okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 2 miesiące.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

a) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.

Ponadto oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;

b) wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;

c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;

d) wypełnionego formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;

e) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SIWZ.

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730) lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej 3.1. lit. a) przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

Uwaga! Ciąg dalszy znajduje się w sekcji III.1.2).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019