Servicios - 438627-2019

Submission deadline has been amended by:  497638-2019
18/09/2019    S180    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe

2019/S 180-438627

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Katarzyna Bębeńca
E-mail: bzp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpo.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.24.2019.KB
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. realizowane za pośrednictwem brokera Nord Partner Sp. z o.o., w podziale na następujące zadania:

— Zadanie 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne,

— Zadanie 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – Ubezpieczenia komunikacyjne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66516100 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym ZK.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte pojazdy należące do Zamawiającego oraz pojazdy, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).

II. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (AC).

Przedmiotem ubezpieczenia będą pojazdy, wyposażenie dodatkowe, specjalistyczne nadbudowy zamontowane na stałe, specjalistyczne wyposażenie nie będące elementem nadbudowy należące do Zamawiającego, oraz pojazdy wraz z wyposażeniem, które zostaną zakupione w trakcie obowiązywania umowy, w tym będące w posiadaniu Zamawiającego na innej podstawie niż tytuł prawny własności (umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, etc.).

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.

Ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia.

IV. Ubezpieczenia assistance

Zakres ubezpieczenia (na terenie RP) obejmuje co najmniej:

1. Pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą pojazdu), unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zderzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego.

2. Limit pokrycia kosztów powinien wynieść co najmniej:

— 400 PLN na koszty naprawy na miejscu zdarzenia,

— 400 PLN na koszty holowania do najbliższego warsztatu lub siedziby Zamawiającego.

Świadczenia powyższe dotyczyć będą zdarzeń zaistniałych bez względu na odległości od siedziby Zamawiającego.

Przedmiot ubezpieczenia

Pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t DMC nabyte przez Zamawiającego jako nowe w okresie trwania umowy lub oddane w trakcie jej obowiązywania w posiadanie Zamawiającemu na podstawie innej niż tytuł własności, będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do Wykonawcy do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia:

Zadanie 1: 24 miesiące (od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.) – okres podzielony na roczne okresy ubezpieczenia z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązywania przepisów w zakresie obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podane limity i sumy gwarancyjne dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach (w przypadku Zadania 1 w raty wlicza się pełną składkę za pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w poszczególnych kwartałach począwszy od 2020 r.).

Rok 2020:

— I rata płatna do 21.1.2020 r.,

— II rata płatna do 31.3.2020 r.,

— III rata płatna do 30.6.2020 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2020 r.

Rok 2021:

— I rata płatna do 21.1.2021 r.,

— II rata płatna do 31.3.2021 r.,

— III rata płatna do 30.6.2021 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2021 r.

Płatność składki za okresy krótsze niż rok, w przypadkach doubezpieczenia będą uzgadniane każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres: Zadanie 1: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 1: 3 500 000,00 PLN

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:

Zadania 1 (część 1 zamówienia) – ubezpieczenia komunikacyjne:

— doubezpieczenia nowo nabywanych środków trwałych – zakup taboru, zmiana własności, dzierżawa, leasing i inne.

W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – waga 70 %,

klauzule fakultatywne – waga 30 %.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w zakresie zadania 1 – w kwocie 98 395,20 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych osób w formie bezimiennej wykonujących czynności służbowe, tj.:

— wykonujących prace fizyczne (m.in. załogi samochodów – śmieciarek, szambiarek, operatorzy sprzętu, pracownicy kompostowni oraz spalarni wykonujący przeładunki i inne prace), doznanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ubezpieczenia:

Zadanie 2: 24 miesiące (od 1.1.2020 do 31.12.2021 r.) - okres podzielony na 2 roczne okresy ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie płatna w ratach w następujących terminach:

Rok 2020:

— I rata płatna do 21.1.2020 r.,

— II rata płatna do 31.3.2020 r.,

— III rata płatna do 30.6.2020 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2020 r.

Rok 2021:

— I rata płatna do 21.1.2021 r.,

— II rata płatna do 31.3.2021 r.,

— III rata płatna do 30.6.2021 r.,

— IV rata płatna do 30.9.2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Umowa na realizację usług ubezpieczeniowych (dalej zwana „umową”) będzie realizowana przez okres:

Zadanie 2: 24 miesiące w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12-sto miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 2: 30 000,00 PLN

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych zadań. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:

Zadania 2 (część 2 zamówienia) – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

— doubezpieczenia pracowników w ramach NNW.

W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „cena” oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – waga 80 %,

klauzule fakultatywne – waga 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w zakresie zadania 2 – w kwocie 900,00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

[Uwaga! ciąg dalszy z sekcji VI.3)]

5. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. zawarte w wykazie pojazdów do ubezpieczenia, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy.

W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wniosek należy złożyć w formie określonej w pkt 12 SIWZ. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.

Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.9.2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730).

Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych w Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.

Uwaga: okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 2 miesiące.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

a) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.

Ponadto oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;

b) wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;

c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ;

d) wypełnionego formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;

e) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.8.3. SIWZ.

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 381 i 730) lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej 3.1. lit. a) przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

Uwaga! Ciąg dalszy znajduje się w sekcji III.1.2).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019