Usługi - 438684-2020

18/09/2020    S182

Polska-Zebrzydowice: Usługi związane z odpadami

2020/S 182-438684

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zebrzydowice
Adres pocztowy: ul. ks. Antoniego Janusza 6
Miejscowość: Zebrzydowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Herman
E-mail: k.herman@zebrzydowice.pl
Tel.: +48 324755151
Faks: +48 324755133
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru gminy Zebrzydowice w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022

Numer referencyjny: IR.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru gminy Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w szczególności tym:

a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów,

b) papieru i tektury,

c) szkła,

d) tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych,

e) odpadów ulegających biodegradacji,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

g) odpadów wielkogabarytowych,

h) zużytych opon,

i) popiół z palenisk domowych,

j) itp. (katalog odpadów jest otwarty) – w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zebrzydowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze gminy Zebrzydowice.

Na terenie gminy Zebrzydowice obowiązują w ciągu całego roku dwa okresy gospodarowania odpadami:

— okres letni obowiązuje od 1.4 do 31.10 danego roku kalendarzowego,

— okres zimowy obowiązuje od 1.11 do 31.3 danego roku kalendarzowego.

1.2. Dane ogólne:

Gmina Zebrzydowice zajmuje obszar o powierzchni około 42 km2, co stanowi około 0,3 % powierzchni województwa śląskiego, oraz liczy ponad 12 000 mieszkańców, czyli około 0,2 % ludności województwa. Ilość nieruchomości ok. 2 840, ilość gospodarstw ok. 3 250.

W skład gminy Zebrzydowice wchodzą 4 miejscowości:

— Zebrzydowice,

— Marklowice Górne,

— Kończyce Małe,

— Kaczyce.

Które zostały podzielone na 5 jednostek – sołectw:

— sołectwo Zebrzydowice Dolne,

— sołectwo Zebrzydowice Górne,

— sołectwo Marklowice Górne,

— sołectwo Kończyce Małe,

— sołectwo Kaczyce.

Dodatkowe, uzupełniające dane dotyczące sytemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zebrzydowice (patrz analiza gospodarki odpadami za dany rok, akty prawa miejscowego), można uzyskać na naszej stronie internetowej:

https://www.zebrzydowice.pl/strona-149-gospodarka_odpadami.html

Do realizacji przedmiotowego zamówienia szacunkowo przyjęto zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2021 r. – 4 100 Mg; 2022 r. – 4 300 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa powyżej dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawca winien posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000 PLN.

2. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 200 000 PLN.

Na potwierdzenie pkt 1, 2 wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu złozy dokumenty wymienione w pkt 3, 4.

3. Dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a. usługi odbioru odpadów komunalnych wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 3 800 Mg rocznie.

Uwaga: za ukończone usługi zamawiający uważa usługi, które zostały zrealizowane w całości.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) następującym potencjałem technicznym tj.:

a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności zabudowy bezpylnej powyżej 8 m3,

b. jeden samochód przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności zabudowy bezpylnej poniżej 8 m3 (np. multicar – w związku z występującymi utrudnieniami dojazdowymi, niskie wiadukty kolejowe, przewężenia drogowe),

c. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

d. co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

e. co najmniej jeden pojazd specjalny służący do załadunku i rozładunku pojemników KP – o pojemności do 10 m3.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r poz. 122).

Na potwierdzenie pkt 1, 2 wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu złoży dokumenty: wymienione w pkt 3, 4.

3. Wykaz usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 3 800 Mg rocznie wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Dowodami o których mowa są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

4. Wykaz potencjału technicznego jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w pkt 2 i 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci – formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (pkt 2.1 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień składania ofert): SIWZ część X pkt 4.3.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono w załączniku do SIWZ – wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, ul. ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice – sala sesyjna, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN.

Oferty muszą być składane w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin związania z ofertą – 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

A/ nie zawiera braków formalnych;

B/ uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Szczegółowy opis w części XXIII SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2020