Usługi - 438685-2016

14/12/2016    S241    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Chorwacja-Zagrzeb: Usługi ochrony oraz obsługi recepcji i centrali telefonicznej w Domu Unii Europejskiej w Zagrzebiu, Chorwacja

2016/S 241-438685

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Chorwacji
Adres pocztowy: Augusta Cesarca 4–6
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: For the attention of Administration
E-mail: Dijana.KUZMAN@ec.europa.eu
Tel.: +385 14681300

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/croatia/home_hr

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochrony oraz obsługi recepcji i centrali telefonicznej w Domu Unii Europejskiej w Zagrzebiu, Chorwacja

Numer referencyjny: PR/2016-04-SEC/ZAG.
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi ochrony oraz obsługi recepcji i centrali telefonicznej w Domu Unii Europejskiej w Chorwacji pod adresem: Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 225 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79992000 Usługi recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb, CHORWACJA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Zagrzebiu, Chorwacja, działając również w imieniu Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, poszukuje dostawcy usług ochrony oraz obsługi recepcji i centrali telefonicznej w Domu Unii Europejskiej w Zagrzebiu, Chorwacja. Chodzi o świadczenie usług ochrony przez umundurowanych, przeszkolonych i nieuzbrojonych strażników w ramach rutynowych kontroli zabezpieczających i kontroli dostępu oraz usług obsługi recepcji i centrali telefonicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa może zostać 4-krotnie przedłużona na maksymalny okres 5 lat.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferty mogą składać grupy usługodawców, od których nie będzie wymagane przyjęcie żadnej szczególnej formy prawnej przed udzieleniem zamówienia. W przypadku udzielenia zamówienia grupie usługodawców może być od niej wymagane przyjęcie określonej formy prawnej, jeżeli będzie to konieczne na potrzeby realizacji zobowiązań związanych z przyjmowaniem i przetwarzaniem płatności dla członków grupy, a także z zarządzaniem usługami i ich koordynowaniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Płatność za świadczone usługi (rutynowy harmonogram i ewentualne nieprzewidziane i dodatkowe usługi) będzie dokonywana co miesiąc, w sposób określony w projekcie umowy, po przedstawieniu prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z prawem krajowym oraz wszystkich dokumentów potwierdzających, z wyszczególnieniem usług świadczonych w danym miesiącu, a zwłaszcza pisemnego zlecenia instytucji zamawiającej na usługi nieprzewidziane lub dodatkowe.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2017
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2016