Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 438691-2016

14/12/2016    S241

België-Brussel: Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie

2016/S 241-438691

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Referentienummer: ENV.C.2/FRA/2016/0017.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze raamovereenkomst is de verlening van diensten aan de eenheid Marien Milieu van DG Milieu die verband houden met Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17.6.2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) om tot een „goede milieutoestand” te komen of deze in stand te houden. Bovendien moet de raamovereenkomst de samenhang van de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie binnen en tussen regio's ondersteunen en verzekeren dat de tenuitvoerlegging overeenstemt met de wettelijke verplichtingen in het kader van EU-wetgeving en internationale overeenkomsten. Dit proces moet op een interactieve manier worden uitgevoerd, via technische bijeenkomsten en workshops, raadpleging van de lidstaten, de regionale maritieme conventies en het betrekken van belanghebbenden en van de wetenschappelijke gemeenschap.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst. De totale maximale tweejaarlijkse waarde waarvoor specifieke opdrachten kunnen worden gegund, bedraagt maximaal 10 000 000 EUR (d.w.z. 5 000 000 EUR per jaar en 20 000 000 EUR voor de totale maximale looptijd van de raamovereenkomst). De indicatieve prijs van de specifieke opdrachten wordt geraamd tussen 50 000 EUR en 250 000 EUR, het is echter niet uitgesloten dat specifieke opdrachten worden uitgeschreven die buiten deze raming vallen, en de normale duur van een gemiddeld project kan variëren tussen 10 en 18 maanden.

De gevraagde diensten verschillen in aard van verzoek tot verzoek. Deze kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten: richtsnoeren, technische verslagen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie en andere specifieke gebieden, of ondersteuning bij de organisatie van een conferentie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken — organisatie van het werk / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 093-165665
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium S.A/N.V
Postadres: rue Royale 80
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecorys Nederland B.V.
Postadres: Watermanweg 44
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3067 GG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ACTeon SARL
Postadres: Le Chalimmont, BP Ferme du Pré du Bois
Plaats: Orbey
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 68370
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CNR
Postadres: piazzale Aldo Moro 7
Plaats: Rome RM
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00185
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IEEP
Postadres: 11 Belgrave Road, Floor 3
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: National Oceanography Centre — Natural Environment Research Council
Postadres: Polar House, North Star Avenue
Plaats: Swindon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SN1 1EU
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Seascape Consultants
Postadres: Belbins Valley, Belbins
Plaats: Romsey
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SO5 10PE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICF International (ICF Mostra)
Postadres: chaussée d'Alsemberg 1001
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1180
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten om tot een goede milieutoestand van de Europese mariene wateren te komen door de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Ltd
Postadres: chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

Deze aanbesteding combineerde 2 raamovereenkomsten die zijn bekendgemaakt in de vooraankondiging 2016/S 043-070158 van 2.3.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2016