Servicios - 438777-2019

18/09/2019    S180

Polska-Łobez: Usługi udzielania kredytu

2019/S 180-438777

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łobez
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 13
Miejscowość: Łobez
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 73-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Kogut
E-mail: zamowienia@lobez.pl
Tel.: +48 915790447
Faks: +48 913974373
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lobez.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.lobez.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego do wysokości 4 000 000,00 PLN dla gminy Łobez

Numer referencyjny: IR.271.20.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łobez

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2035
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Prawa zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

— zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

— mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej,

— jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

— zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

— jest zawarta na okres wskazany w pkt IV,

— podlega unieważnieniu: jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Prawa zamówień publicznych, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Szczegóły podane są w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Urząd Miejski, ul. Niepodległości 13 w Łobzie, POLSKA, sala nr 22

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Łobza

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania przekazana drogą elektroniczną lub 15 dni gdy przekazana jest w inny sposób dla Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019