Servicios - 438786-2019

Submission deadline has been amended by:  495024-2019
18/09/2019    S180    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gorlice: Servicios de concesión de crédito

2019/S 180-438786

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Gorlice
Dirección postal: Rynek 2
Localidad: Gorlice
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Código postal: 38-300
País: Polonia
Persona de contacto: Mirosław Łopata, Marta Ziaja
Correo electrónico: zampub@um.gorlice.pl
Teléfono: +48 183551252
Fax: +48 183551212

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gorlice.pl

Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255147

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255147
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255147
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 7 929 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100)

Número de referencia: OR-III.271.2.24.2019
II.1.2)Código CPV principal
66113000 Servicios de concesión de crédito
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 7 929 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku kwota: 3 163 690,48 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota: 4 765 309,52 PLN.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 388 523.26 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gorlice

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 7 929 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku kwota: 3 163 690,48 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota: 4 765 309,52 PLN.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej na warunkach określonych we wzorze umowy kredytowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

3) Spłata kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach:

Lp. Termin spłaty: Data Kwota raty kapitałowej

1 2024-06-30 50 000,00

2 2024-07-31 50 000,00

3 2024-08-31 50 000,00

4 2024-09-30 50 000,00

5 2024-10-31 50 000,00

6 2024-11-30 50 000,00

7 2024-12-28 50 000,00

8 2025-01-31 108 700,00

9 2025-02-28 108 300,00

10 2025-03-31 108 300,00

11 2025-04-30 108 300,00

12 2025-05-31 108 300,00

13 2025-06-30 108 300,00

14 2025-07-31 108 300,00

15 2025-08-31 108 300,00

16 2025-09-30 108 300,00

17 2025-10-31 108 300,00

18 2025-11-30 108 300,00

19 2025-12-28 108 300,00

20 2026-01-31 412 500,00

21 2026-02-28 412 500,00

22 2026-03-31 412 500,00

23 2026-04-30 412 500,00

24 2026-05-31 412 500,00

25 2026-06-30 412 500,00

26 2026-07-31 412 500,00

27 2026-08-31 412 500,00

28 2026-09-30 412 500,00

29 2026-10-31 412 500,00

30 2026-11-30 412 500,00

31 2026-12-28 412 500,00

32 2027-01-31 110 750,00

33 2027-02-28 110 750,00

34 2027-03-31 110 750,00

35 2027-04-30 110 750,00

36 2027-05-31 110 750,00

37 2027-06-30 110 750,00

38 2027-07-31 110 750,00

39 2027-08-31 110 750,00

40 2027-09-30 110 750,00

41 2027-10-31 110 750,00

42 2027-11-30 110 750,00

43 2027-12-15 110 750,00

Razem 7 929 000,00

4) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnatą skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa.

5) Karencja w spłacie kapitału od dnia podpisania umowy do dnia 29.6.2024 r.

6) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego na 10 dni przed terminem płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 15.12.2019 r.

7) Spłata ostatnich odsetek dokonana będzie wraz ze spłatą ostatniej raty kapitałowej.

8) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.

9) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.

10) Za datę spłaty raty kredytu uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

11) Roczne spłaty kredytu nie mogą przekroczyć kwot ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice (Nr 136/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27.6.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice).

12) Do obliczenia ceny ofertowej w PLN należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 9.8.2019 r. tj. 1,64 % oraz marżę banku Wykonawcy. Marża banku Wykonawcy będzie stała przez okres kredytowania.

13) Dla prawidłowego porównania i obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że dniem uruchomienia kredytu jest 1.11.2019 r. i 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym (rzeczywista ilość dni w roku kalendarzowym). Data uruchomienia kredytu stanowi wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich wykonawców.

14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 388 523.26 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/12/2027
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN - szczegóły dot. wadium określa SIWZ. Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SIWZ. Nie przewiduje się udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2) W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia: Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2019
Hora local: 13:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2, Dział Zamówień Publicznych - pok. 212 (segment A), POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/255147

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile dokumentów tych nie można uzyskać za pomocą ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

3. Szczegółowe inf. dot. dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera ust. 8.3. SIWZ.

4. Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej, które należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z opisem ust 8.5. i 9 SIWZ:

1) Wypełniony formularz „Oferta”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,

2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

3) Oświadczenia z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem wzoru formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ) stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 4587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019