Услуги - 438801-2022

12/08/2022    S155

Иcпaния-Аликанте: Услуги за управление на библиотеки и цифрово съдържание

2022/S 155-438801

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Национален регистрационен номер: V-03965324
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за управление на библиотеки и цифрово съдържание

Референтен номер: AO/008/22
II.1.2)Основен CPV код
92511000 Услуги на библиотеки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EUIPO желае да възложи най-много два рамкови договора на двама изпълнители в каскаден ред, за предоставяне на услуги, свързани с библиотечни задачи, както и управление на цифрово съдържание на предприятията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 911 800.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Библиотечните услуги включват следните задачи:

— обслужване на потребители,

— управление на заети материали,

— регистриране на нови бройки библиотечни материали,

— сканиране на публикации,

— поддържане на опис на колекцията на библиотеката,

— популяризиране на библиотеката,

— обработка на техническата част с опит в библиотечните системи.

За частта за управление на цифровото съдържание (ECMS), се изисква опитна административна и техническа помощ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 911 800.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На 8 септември 2022 г. в 11:00 ч. (GMT+1), ще се проведе посещение на място в помещенията на EUIPO, намиращи се на Avenida de Europa 4, 03008 Аликанте, ИСПАНИЯ. Най-много двама представители на оферент могат да присъстват (вж. инструкциите в раздел 2) на поканата за участие в търг).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2022
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/10/2022
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.

EUIPO си запазва правото да организира отварянето чрез видеоконферентна връзка на същата дата и по същото време.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентът трябва да предостави пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на EUIPO по електронна поща: procurement@euipo.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в раздел I.3). Интернет страницата ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на средствата за електронна комуникация, предоставени в раздел I.3) през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този краен срок и да публикува удължаването на интернет адреса, предоставен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка на настоящото обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от този търг, се приканват да се регистрират за поканата за участие в търг на адреса, посочен в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато бъдат публикувани нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2022