Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 438801-2022

12/08/2022    S155

Španjolska-Alicante: Usluge upravljanja knjižnicom i digitalnim sadržajem

2022/S 155-438801

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Mjesto: Alicante
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge upravljanja knjižnicom i digitalnim sadržajem

Referentni broj: AO/008/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92511000 Usluge knjižnice
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EUIPO želi dodijeliti najviše dva okvirna ugovora s dva izvoditelja, u kaskadi, za pružanje usluga povezanih sa zadacima knjižnice, kao i upravljanje digitalnim sadržajem poduzeća.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 911 800.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA

II.2.4)Opis nabave:

Usluge knjižnice obuhvaćaju sljedeće zadatke:

— opsluživanje korisnika,

— upravljanje posudbama,

— bilježenje novih unosa materijala za knjižnicu,

— publikacije za skeniranje,

— vođenje popisa zbirke knjižnice,

— promicanje knjižnice,

— vođenje tehničkog dijela s iskustvom u sustavima knjižnice.

Za dio upravljanja digitalnim sadržajem poduzeća (ECMS), potrebna je iskusna administrativna i tehnička podrška.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 911 800.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

8. rujna 2022. u 11 sati (GMT+1), posjet na lokaciji održat će se u prostorijama EUIPO-a na adresi Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA. Sudjelovati mogu najviše dva predstavnika po ponuditelju (vidjeti upute u odjeljku 2. poziva na nadmetanje).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/10/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

EUIPO zadržava pravo organizirati otvaranje putem videokonferencije istog datuma i u isto vrijeme.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti ime i prezime te broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje dva radna dana unaprijed EUIPO-u e-poštom na adresu procurement@euipo.europa.eu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju sredstava elektroničke komunikacije iz odjeljka I.3) u posljednjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), javni naručitelj zadržava pravo produžiti ovaj rok i objaviti produljenje na internetskoj adresi navedenoj u odjeljku I.3), bez prethodne objave ispravka ovom pozivu. Gospodarski subjekti zainteresirani za ovo nadmetanje pozivaju se da se registriraju za poziv na nadmetanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3) kako bi bili obaviješteni o vremenu objave novih podataka ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/08/2022