Servicios - 438867-2019

Submission deadline has been amended by:  511553-2019
18/09/2019    S180    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Legnica: Servicios de seguros

2019/S 180-438867

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Número de identificación fiscal: IM.RZP.271.6.1.23.2019
Dirección postal: pl. Słowiański 8
Localidad: Legnica
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 59-220
País: Polonia
Persona de contacto: Violetta Piwońska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Teléfono: +48 767212322
Fax: +48 767212325

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.um.bip.legnica.eu

Dirección del perfil de comprador: www.um.bip.legnica.eu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: www.platformazakupowa.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Urząd Miasta Legnica
Dirección postal: pl. Słowiański 7
Localidad: Legnica
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 59-220
País: Polonia
Persona de contacto: Violetrta Piwońska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Teléfono: +48 767212322
Fax: +48 767212325

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.platformazakupowa.pl

Dirección del perfil de comprador: www.um.bip.legnica.eu

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.platformazakupowa.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia gminy Legnica na lata 2020-2022

II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury na lata 2020-2022 jak niżej:

Zamówienie zostało podzielone na następujące - poniższe części - pakiety:

Pakiet I

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ:

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia,

2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ:

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami,

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,

3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Pakiet II: Ubezpieczenia komunikacyjne;

Pakiet III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66510000 Servicios de seguros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Legnica

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury na lata 2020-2022 jak niżej:

Zamówienie zostało podzielone na następujące - poniższe części - pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet I

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia,

2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami,

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,

3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu oraz inne lokalizacje objęte ubezpieczeniem:

1. Urząd Miasta Legnicy;

2. Gmina Legnica;

3. Miejskie Przedszkole nr 1;

4. Miejskie Przedszkole nr 2;

5. Miejskie Przedszkole nr 3;

6. Miejskie Przedszkole nr 4;

7. Miejskie Przedszkole Specjalne nr 6 dla Dzieci Słabowidzących;

8. Miejskie Przedszkole nr 7;

9. Miejskie Przedszkole nr 8;

10. Miejskie Przedszkole nr 9;

11. Miejskie Przedszkole nr 10;

12. Miejskie Przedszkole nr 11;

13. Miejskie Przedszkole nr 12;

14. Miejskie Przedszkole nr 13;

15. Miejskie Przedszkole nr 14;

16. Miejskie Przedszkole nr 16;

17. Miejskie Przedszkole nr 18;

18. Miejskie Przedszkole nr 19;

19. Szkoła Podstawowa nr 1;

20. Szkoła Podstawowa nr 2;

21. Szkoła Podstawowa nr 4;

22. Szkoła Podstawowa nr 6;

23. Szkoła Podstawowa nr 7;

24. Szkoła Podstawowa nr 9;

25. Szkoła Podstawowa nr 10;

26. Szkoła Podstawowa nr 16;

27. Szkoła Podstawowa nr 18;

28. Szkoła Podstawowa nr 19;

29. Zespół Szkół Integracyjnych;

30. I Liceum Ogólnokształcące;

31. II Liceum Ogólnokształcące;

32 .V Liceum Ogólnokształcące;

33. VII Liceum Ogólnokształcące;

34. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4;

35. Zespół Szkół Muzycznych;

36. Zespół Szkół Budowlanych;

37. Zespół Szkół Ekonomicznych;

38. Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych;

39. Zespół Szkół Samochodowych;

40. Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących;

41. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

42. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych;

43. Młodzieżowe Centrum Kultury;

44. Zespół Placówek Specjalnych;

45. Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli;

46. Szkolne Schronisko Młodzieżowe;

47. Ośrodek Sportu I Rekreacji;

48. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

49. Miejska Izba Wytrzeźwień;

50. Świetlica Terapeutyczna nr 1;

51. Świetlica Terapeutyczna nr 2;

52. Pogotowie Opiekuńcze;

53. Dom Dziecka;

54. Zarząd Dróg Miejskich;

55. Straż Miejska W Legnicy;

56. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej;

57. Legnicka Biblioteka Publiczna;

58. Legnickie Centrum Kultury;

59. Muzeum Miedzi

oraz parki, skwery, place zabaw będące w zarządzaniu ww. jednostek

zgodnie z załącznikiem nr 1 – część utajniona SIWZ (.zip w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, zal1b_rejestry majątku, zal1c_zestawienie sum ubezpieczenia, pojazdów i szkodowości) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity) - osoby obsługujące gminę Legnica i jednostki podległe oraz instytucje kultury w ramach ubezpieczenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66510000 Servicios de seguros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Legnica

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury na lata 2020-2022 jak niżej:

Zamówienie zostało podzielone na następujące - poniższe części - pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet II

Ubezpieczenia komunikacyjne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – część utajniona SIWZ (.zip w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, zal1b_rejestry majątku, zal1c_zestawienie sum ubezpieczenia, pojazdów i szkodowości) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity) - osoby obsługujące gminę Legnica i jednostki podległe oraz instytucje kultury w ramach ubezpieczenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet III

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66510000 Servicios de seguros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Legnica

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury na lata 2020-2022 jak niżej:

Zamówienie zostało podzielone na następujące - poniższe części - pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet III

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – część utajniona SIWZ (.zip w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, zal1b_rejestry majątku, zal1c_zestawienie sum ubezpieczenia, pojazdów i szkodowości) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity) - osoby obsługujące gminę Legnica i jednostki podległe oraz instytucje kultury w ramach ubezpieczenia

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Ocena spełnienia warunku według:

a) oświadczenia Wykonawcy - JEDZ załącznik nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 SIWZ oraz

b) kopii, potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) kopii, potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, zaświadczenia Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 SIWZ i o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ - informacje dotyczące JEDZ i dokumenty określone i wymagane w pkt VI. ppkt 1. A, B lub C „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity ze zmianami).

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dz.U. UE nr 2019/S 022-048661 z dnia 31.1.2019 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 022-048661
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/09/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/09/2019
Hora local: 10:10
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu w Dz.U. UE i „Formularzu składania oferty” na platformazakupowa.pl i data ta może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu na składanie ofert.

2. Otwarcie ofert nastąpi 30.9.2019 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta, pl. Słowiański 7, POLSKA, pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin składania ofert elektronicznych upływa w dniu 30.9.2019 r. o godzinie 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi 30.9.2019 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta, pl. Słowiański 7, POLSKA, pokój nr 22 poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

4. Wadium:

— oferta na Pakiet I: wadium 54 000 PLN; oferta na Pakiet II: wadium 7 500 PLN; - oferta na Pakiet III: wadium 1 500 PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część-pakiet, na którą składa ofertę. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie pakiety zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 63 000 PLN.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna / konsorcja) składają dokumenty i postępują zgodnie z zapisami pkt VI litera E „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 SIWZ.

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty i postępują zgodnie z zapisami pkt VI litera F „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 SIWZ.

7. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12)-23) ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku według:

a) oświadczenia Wykonawcy - JEDZ załącznik nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) kopię, potwierdzoną za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) kopii, potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, zaświadczenia Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019