Usługi - 438918-2020

Submission deadline has been amended by:  491134-2020
18/09/2020    S182

Polska-Pabianice: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 182-438918

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy
Adres pocztowy: ul. Torowa 21
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chodasewicz-Izaszek
E-mail: sekretarz@pabianice.gmina.pl
Tel.: +48 422139660
Faks: +48 422139660
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pabianice.gmina.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: OŚN.271.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pabianice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w tym:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Pabianice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie tych odpadów, wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK);

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych, o których mowa w art. 6 r ust. 4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r. poz. 1439), na które zapotrzebowanie mieszkańcy będą składać odrębną deklarację:

4) Organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

90000000-0 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenie/sprzątania i usługi ekologiczne,

90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90533000-2 – Usługi zagospodarowania odpadów,

90500000-2 – Usługi związane z odpadami.

Klauzula zatrudnienia.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi,

— obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości

zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe, tj. wykonywaniu usługi i/lub usług dla przedmiotowego zadania, a ilość usług zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego – zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dysponowanie na potrzeby realizowania zamówienia i realizowanie zamówienia pojazdami do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 – aspekt środowiskowy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: edukacja ekologiczna / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnym charakterze. Wznowienie nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);

b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. a SIWZ;

b) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.1 lit. b SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie minimum 2 000 Mg,

b) dysponuje:

— co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o utrudnionym dojeździe,

— co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo-transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów.

Zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawca składa:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.3 lit. a SIWZ,

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w zakresie wskazanym w rozdziale 6.2.3 lit. b–c SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy zł). Wymagania dotyczące wadium określone są szczegółowo w rozdziale XII SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Projekt umowy (wzór) stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 22.1 SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. o godz. 12.00. w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, POLSKA).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2021 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a potem zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca z ofertą składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII SIWZ ust. 8.7.2 od litery a) do g), tj.:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów, że dokonano płatności tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest

Zobowiązany do przekazania mu oświadczenia o przynależności albo jej braku, do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania, wykazów oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału VI, VII i VIII SIWZ opublikowanego na stronie Zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.pl

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ.

Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Dalsze informacje o wymaganych od Wykonawcy oświadczeniach lub dokumentach składanych dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju gdzie Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju gdzie Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

Dokumentów, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

Osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

Sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2 lit a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit. a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2020