Servicios - 438951-2019

18/09/2019    S180

Polska-Szczecin: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

2019/S 180-438951

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, pok. 28
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.wzp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.25.2019.DR
II.1.2)Główny kod CPV
79421000 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79131000 Usługi w zakresie dokumentów
79212500 Usługi kontroli rachunkowej
79341100 Doradcze usługi reklamowe
79420000 Usługi związane z zarządzaniem
79500000 Dodatkowe usługi biurowe
79995100 Usługi archiwizacyjne
79996100 Zarządzanie dokumentami
79994000 Usługi zarządzania umowami
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
85312320 Usługi doradztwa
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
72300000 Usługi w zakresie danych
72322000 Usługi zarządzania danymi
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość merytoryczna oferty / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w rozdziale XV SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-308654
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z rozdz. IX ust. 3 SIWZ;

3) oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IX ust. 4 SIWZ, tj.

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej rozporządzeniem.),

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia,

— wykaz usług wraz z referencjami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,

— wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia,

— informacji, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia,

— odpisu, o którym w § 5 pkt 4 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b) rozporządzenia.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany § 5 pkt 1 rozporządzenia, Wykonawca składa dokument wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym – zgodnie z Zał. 1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 SIWZ;

2) rozbicie cenowe oferty (RCO) – zgodnie z Zał. 1a do SIWZ;

3) doświadczenie zespołu – zgodnie z Zał. 1b do SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert – jeżeli dotyczy);

4) wstępny harmonogram prac IKW – zgodnie z Zał. 1c do SIWZ;

5) koncepcja, zgodnie z rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 lit. a) SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert);

6) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie JEDZ, zgodnie z rozdz. X ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ (jeżeli dotyczy);

7) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie poręczeń lub gwarancji.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w rozdziale XX SIWZ;

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

3) przedłożenia harmonogramu pracy IKW, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do wzoru umowy (złożony harmonogram musi być zgodny ze Wstępnym harmonogramem prac dołączonym do oferty oraz musi uwzględniać wszystkie elementy wskazane w Załączniku nr 9 do wzoru umowy i te wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

4) przedłożenia wykazu personelu przewidywanego do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SOPZ.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale II SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019