Servicios - 439168-2019

18/09/2019    S180    Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Pyskowice: Servicios de concesión de crédito

2019/S 180-439168

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Pyskowice
Número de identificación fiscal: PL22
Dirección postal: ul. Strzelców Bytomskich 3
Localidad: Pyskowice
Código NUTS: PL229
Código postal: 44-120
País: Polonia
Persona de contacto: Natalia Barszcz
Correo electrónico: gmpyskowice@sekap.pl
Teléfono: +48 323326104
Fax: +48 323326002

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.pyskowice.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 401 746,11 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami

Número de referencia: ZP.271.008.2019
II.1.2)Código CPV principal
66113000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 401 746,11 PLN (dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych, jedenaście groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami”.

Przy uwzględnieniu zapisów:

1. Waluta kredytu - złoty polski (PLN).

2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2027 r.

3. Zam. przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 10 401 746,11 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).

4. Uruchomienie kredytu przez bank nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Zam. przesłanej faksem lub elekt. – rzeczywisty termin uruchomienia zgodny z ofertą wykonawcy (poza cenowe kryterium oceny ofert).

Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2019 r. (na żądania tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rach. gminy).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 630 108.55 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 401 746,11 PLN (dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych, jedenaście groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami”.

Przy uwzględnieniu poniższych zapisów:

1. Waluta kredytu - złoty polski (PLN).

2. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2027 r.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 10 401 746,11 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).

4. Uruchomienie kredytu przez bank nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem lub elektronicznie – rzeczywisty termin uruchomienia zgodny z ofertą wykonawcy (poza cenowe kryterium oceny ofert).

Kredyt będzie wykorzystywany do 31.12.2019 r. („na żądania” tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rachunek gminy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu / Ponderación: 40,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 111-272313
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Dirección postal: ul. Puławska 15
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911
Código postal: 02-515
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 630 108.55 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 464 626.33 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej (ŚOP) szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy Pzp).

2. ŚOP określone w dziale VI przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. (ŚOP) wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zam. Publ.

4. Terminy wnoszenia odwołań (odw.):

4.1. Odw. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odw. wobec treści ogłoszenia o zam.u oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odw. wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odw. przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o udzielenie zam. lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odw. powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odw. wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odw. podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odw. przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komu. elektro.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postęp. odw. przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kpc o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zam. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kpc o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad., wskazanie dow., a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5. W postęp. toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odw. ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019