Services - 439241-2017

03/11/2017    S211    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gdansk: Construction supervision services

2017/S 211-439241

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
Gdańsk
80-955
Poland
Contact person: Monika Mikitiuk-Simoniuk
Telephone: +48 587379392
E-mail: Monika.Mikitiuk-Simoniuk@portgdansk.pl
Fax: +48 587379332
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.portgdansk.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.portgdansk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: " Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w.

Reference number: NPR/IP/2017/102
II.1.2)Main CPV code
71520000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” w zakresie następujących Zadań:

Zadanie 1A Modernizacja wewnętrznego toru wodnego – roboty czerpalne i budowlane w zakresie powiększenia toru wodnego.

Zadanie 1B Modernizacja wewnętrznego toru wodnego – zakres przebudowy 3 nabrzeży:

— Część Nabrzeża Postojowego Niskiego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

— Część Nabrzeża Wiślanego.

— Część Nabrzeża Wiślanego i odcinek Nabrzeża Szczecińskiego.

Zadanie 2 Rozbudowa Nabrzeża OPP i Nabrzeża Mew.

Zadanie 3 Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego.

Zadanie 4A Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego.

Zadanie 4B Rozbudowa Nabrzeża Wisłoujście.

Zadanie 5 Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
71530000
71540000
71541000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Port Gdańsk.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” w zakresie następujących Zadań:

Zadanie 1A Modernizacja wewnętrznego toru wodnego – roboty czerpalne i budowlane w zakresie powiększenia toru wodnego.

Zadanie 1B Modernizacja wewnętrznego toru wodnego – zakres przebudowy 3 nabrzeży:

— Część Nabrzeża Postojowego Niskiego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

— Część Nabrzeża Wiślanego.

— Część Nabrzeża Wiślanego i odcinek Nabrzeża Szczecińskiego.

Zadanie 2 Rozbudowa Nabrzeża OPP i Nabrzeża Mew.

Zadanie 3 Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego.

Zadanie 4A Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego.

Zadanie 4B Rozbudowa Nabrzeża Wisłoujście.

Zadanie 5 Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny.

Usługi obejmują zarządzanie i nadzór nad realizacją ww. Projektu a także monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji Projektu, jak również jego rzeczowego i finansowego rozliczenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie Usług zgodnie z wymaganiami warunków OPZ oraz jakie przypisano Inżynierowi w: „Warunkach Kontraktowych dla Budowy – dla robót inżynieryjno- budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008), SIDIR; ISBN: 83-86774-30-4 a także w Warunkach Szczególnych określonych dla każdego Zadania w zakresie uprawnień i obowiązków określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, tj. z dnia 8.6.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), zwanej dalej „Prawo budowlane”. W zakresie związanym ze zgłaszaniem wad obowiązki Inżyniera ograniczone są do wad stwierdzonych przy wystawianiu Świadectwa Przejęcia i wad stwierdzonych w okresie 3 miesięcy po jego wystawieniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.52.00.00 – Usługi nadzoru budowlanego

71.24.70.00 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71.53.00.00 – Doradcze usługi budowlane

71.54.00.00 – Usługi zarządzania budową

71.54.10.00 – Usługi zarządzania projektem budowlanym

Cel zamówienia:Zamawiający powierzy Wykonawcy weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją Projektu pn. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych: prawidłowego i efektywnego zarządzania procesem budowlanym, dobrej jakości robót, wykonania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, prawidłowego sposobu prowadzenia robót w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych terminie oraz ustalonej wysokości kosztów realizacji robót i rozliczenia robót zgodnie z zasadami nałożonymi przez instytucje finansujące znajdującymi się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju – http://www.funduszeeuropejskie.gov.

Wyczerpujące informacje o przedmiocie zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacjach technicznych poszczególnych branż. Wykaz dokumentacji zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 punkt 3 ustawy Pzp.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w ogłoszeniu w trakcie publikacji.

c.d Sekcji II.2.5)

Kryterium oceny ofert: Cena- waga 100 %.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt2015-PL-TM-0413-W„Modernizacja toru wodnego,rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
II.2.14)Additional information

Część zamówienia jest współfinansowana ze środków UE w wysokości 85 %. Pozostała część zamówienia jest finansowana ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) ustawy Pzp.

Ponadto na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy.

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

(Zamawiający zaleca aby przy składaniu oferty, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ.)

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej- krótki opis w Sekcji III.1.2)

— zdolności technicznej- krótki opis w Sekcji III.1.3)

— zdolności zawodowej – krótki opis w Sekcji III.1.3)

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V pkt 1.2.3. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wymaganego na podstawie pkt 1.2.3. w rozdz. V SIWZ. Pozostałe postawione warunki z rozdz. V pkt. 1.2. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Brak podstaw wykluczenia, wskazanych w rozdz. V pkt 1.1. SIWZ powinien wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy składający wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, której projekt zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. pkt od 1.2.2. do 1.2.4. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – szczegóły w rozdz. VI pkt. 5 SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, określoną przez Zamawiającego w rozdz. V pkt 1.2.2.1. SIWZ.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

c.d wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z Sekcji VI.1.3)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.O których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów (rozdz. VI punkt 6.4. SIWZ) – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2.O których mowa w § 5 pkt 2 – 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów (rozdz. VI pkt 6.1 – 6.3. SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2.1.Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

2.2.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 10.1 oraz 10.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy odnośnie terminów wystawienia dokumentów, zawarte w rozdz. VI pkt 10 SIWZ stosuje się.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto (z VAT), polegającą na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i funkcji Inżyniera według warunków FIDIC lub odpowiadającej funkcji wg warunków równoważnych. Usługa musi być wykonana przy robotach budowlanych na morskiej budowli hydrotechnicznej. Za równoważne z warunkami FIDIC Zamawiający uzna warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub inne międzynarodowe standardy kontraktowe dotyczące prowadzenia budowlanych procesów inwestycyjnych. Za morskie budowle hydrotechniczne zostaną uznane budowle odpowiadające wymaganiom określonym w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.6.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r, nr 101 poz. 645).Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru usługi. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ

zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach Zespołu Inżyniera będzie dysponować niżej wymienionymi osobami poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ zawierającego dane dotyczące osób wskazanych w punktach od 1.2.4.1. do 1.2.4.3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych poniżej. Zamawiający wymaga aby co najmniej jedna osoba w Zespole Inżyniera władała językiem angielskim w stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów w zakresie opisanym w punktach 5.4.47. oraz 5.4.48. OPZ zamieszczonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

1.Osoba – Inżynier Kontraktu (1 osoba), posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem budowlanymi projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, Kierownik Kontraktu lub Zastępca Kierownika Kontraktu lub inna równoważna funkcja) z zakresu branży hydrotechnicznej realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki kontraktowe(1). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli osoba będzie posiadać doświadczenie nabyte w ostatnich 5 latach (2) przed upływem terminu składania ofert w zarządzaniu co najmniej dwoma budowlanymi projektami inwestycyjnymi, każdy o wartości robót budowlanych co najmniej 20 000 000 PLN brutto (z VAT). spełniającymi następujące warunki:

— przedmiotem przynajmniej jednego z projektów spełniających ww. wymagania musiała być infrastruktura morskiej budowli hydrotechnicznej (w rozumieniu określonym w punkcie 1.2.3. Rozdziału V SIWZ);

— w przynajmniej jednym projekcie spełniającym ww. wymagania osoba uczestniczyła na stanowisku kierowniczym (wg wyjaśnienia jw.) przez okres nie krótszy niż ¾ czasu od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych) do ich zakończenia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przez inwestora (lub innym równoważnym dokumentem odpowiadającym wystawieniu Świadectwa przejęcia wg FIDIC).

c.d zdolności zawodowej poniżej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.Osoba – Inżynier Rezydent (2 osoby), posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, Kierownik Kontraktu lub Zastępca Kierownika Kontraktu) z zakresu branży hydrotechnicznej realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki kontraktowe(1). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli osoba będzie posiadać doświadczenie nabyte w ostatnich 5 latach (2) przed upływem terminu składania ofert w zarządzaniu co najmniej dwoma projektami o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto (z VAT). spełniającymi następujące warunki:

— przedmiotem przynajmniej jednego z projektów spełniających ww. wymagania musiała być infrastruktura morskiej budowli hydrotechnicznej (w rozumieniu określonym w punkcie 1.2.3. Rozdziału V SIWZ);

— w przynajmniej jednym projekcie spełniającym ww. wymagania osoba uczestniczyła na stanowisku kierowniczym (wg wyjaśnienia jw.) przynajmniej ¾ okresu realizacji, gdzie okres realizacji oznacza okres od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych) do ich zakończenia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przez inwestora (lub innym równoważnym dokumentem odpowiadającym wystawieniu Świadectwa przejęcia wg FIDIC).

3.Osoba – Inspektor nadzoru robót branży hydrotechnicznej (5 osób) spełniająca następujące wymagania:

a) posiada uprawnienia budowlane (3) bez ograniczeń wymagane do kierowania robotami w branży hydrotechnicznej (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ze specjalnością morskie obiekty hydrotechniczne, bądź w zakresie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu Prawa budowlanego.

b) Posiada doświadczenie w ostatnich 5 latach (2) przed upływem terminu składania ofert w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu określonym powyżej, w tym przy realizacji robót budowlanych spełniających następujące wymagania:

co najmniej 2 projekty dotyczące morskich budowli hydrotechnicznych.

wartość każdego projektu nie mniejsza od 10 000 000 PLN brutto (z VAT).

(1) za równoważne Zamawiający uzna warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub inne międzynarodowe standardy kontraktowe prowadzenia budowlanych procesów inwestycyjnych.

(2) za datę nabycia doświadczenia Zamawiający uzna datę zakończenia świadczenia usług.

(3) Uprawnienia budowlane muszą być wydane zgodnie z Prawem budowlanym. Zamawiający, określając wymogi dla Inżynierów i Inspektorów nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowalnego oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykaz wykonanych usług zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. V pkt 1.2.3. SIWZ – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie wymaganiami określonymi w rozdz. V punkt 1.2.4. SIWZ – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. z dnia 29.2.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Alior Bank S.A. nr rachunku 84 2490 0005 0000 4600 8870 4929, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu NPR/IP/2017/102”

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w łącznej wysokości 10 % ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie. Wniesienie zabezpieczenia jest warunkiem zawarcia umowy.

Zasady zwrotu zabezpieczenia określone są w § 5 Projektu Umowy (zamieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ). Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XV SIWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalny zakres zmian Umowy i zasady ich wprowadzania zostały określone szczegółowo w § 13 Projektu Umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres, okoliczności uzasadniające dokonanie zmian i sposób ich dokonania zostały opisane w Projekcie umowy, § 13 ustępy 1.5. i 2.5.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/12/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/12/2017
Local time: 11:15
Place:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18; 80-955 Gdańsk, Sala nr 9B.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. z dnia 6.5.2016 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

8. Dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 6.1 – 6.7. SIWZ odnośnie innego podmiotu, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczą dokumenty wskazane w rozdz. VI punkt 6.4. SIWZ, składa dokumenty o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów – ( rozdz. VI pkt. 10.1 SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c.d wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w Sekcji III.1.2).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/10/2017