Услуги - 439290-2018

09/10/2018    S194    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мъглиж: Застраховка "Щети на имущество"

2018/S 194-439290

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен, териториално поделение „Държавно горско стопанство — Мъглиж“
2016176540168
пл. „Трети март“ № 24
Мъглиж
6180
България
Лице за контакт: инж. Радомир Чакъров
Телефон: +359 889320902
Електронна поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Факс: +359 4321/ 2253
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Застраховане на имуществото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.4.2013 г. и анекс І от 26.5.2014 г. за възлагане на лесокултурни дейности по мярка 226 от ПРСР 2007—2013 г.“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
66515200
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, имот № 000460 и имот № 000695, подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката (12 месеца) върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 BGN (деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Услугата се извършва с транспорт на изпълнителя до административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, имот № 000460 и имот № 000695, подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката (12 месеца) върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 BGN (деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът в обявената процедура или компанията майка на участника в обявената процедура следва да има кредитен рейтинг минимум „А“, присъден от „Стандърт енд Пуърс“ (Standard & Poor’s), или минимум „А2“, присъден от „Мудис Инвесторс Сървис“ (Moody’s investors Service), или минимум „В+“, присъден от „Ей Ем Бест Къмпани“ (AM Best Company), или минимум „iA“ — дългосрочен кредитен рейтинг за способността на изплащане на искове на застрахователните дружества, присъден от „Българска агенция за кредитен рейтинг“ АД съгласно решение № 248-АКР/29.3.2006 г. и решение №344-АКР/17.5.2006 г. на Комисия за финансов надзор, доказан с приложено към офертата извлечение от последната актуална към датата на подаване на офертата интернет или друга публикация на кредитната агенция за рейтинга на участника в процедурата или на компанията майка на участника в процедурата. Символите „+“ и „-“ към рейтинга на съответната рейтингова агенция се използват, за да се представи относителната кредитоспособност в рамките на 1 рейтингова категория и се приемат от възложителя.

Съответствието с тези изисквания се доказва чрез деклариране в предоставения е-ЕЕДОП, като се посочва номера на лиценза/разрешението и нивото на кредитен рейтинг.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кредитен рейтинг минимум „А“

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/11/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/11/2018
Местно време: 14:00
Място:

Административната сграда на териториално поделение „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Комисията разглежда офертите в административната сградата на териториално поделение „Държавно горско стопанство — Мъглиж“ с адрес гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март“ № 24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срок за подаване на жалби — съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/10/2018