Leveringen - 43930-2020

29/01/2020    S20

België-Heverlee: Software en informatiesystemen

2020/S 020-043930

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
Postadres: W. de Croylaan 60A, bus 5570
Plaats: Heverlee
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364984
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KULeuven-QMMO19-1072+-+KANDIDAATSTELLING-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

QMMO19-1072: raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform – kandidaatstelling

Referentienummer: KULeuven-QMMO19-1072 - KANDIDAATSTELLING-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de opvolging van incidenten (incident management), de uitlevering van IT services (service management) en de opvolging van wijzigingen in IT systemen (change management) is de KU Leuven op zoek naar een zo volledig mogelijk IT Service Management platform. Dit platform moet zo flexibel mogelijk zijn wat betreft integratie met bestaande IT systemen bij KU Leuven en biedt idealiter ruime mogelijkheden voor toekomstige bijkomende functionaliteit (bv. asset management, contract management).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 3 x verlengd worden met opeenvolgende periodes van 1 jaar (maximale verlenging van 3 jaar).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie kandidaatstellingsbestek.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie kandidaatstellingsbestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/02/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2020