TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 439303-2021

31/08/2021    S168

Bulgaria-Pleven: Fuels

2021/S 168-439303

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - D-R GEORGI STRANSKI EAD
National registration number: 114532352
Postal address: ul. GEORGI KOChEV No..8-A
Town: gr. Pleven
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: ODET EROL ZEKIRI-DUSHKOVA
E-mail: juristaop@umbalpln.com
Telephone: +359 64886113
Fax: +359 64804212
Internet address(es):
Main address: www.umbalpleven.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20613
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/156055
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/156055
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Горивата обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А – 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан". Оферираните горива, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя) – Приложение № 2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 409 218.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Main site or place of performance:

Бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, в Плевен и цялата страна.

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти.

Горивата, обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А - 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан".

Количествата на горивата, посочени в Приложение № 1 към документацията, са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Тези количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите Участниците следва да поемат административните разноски по издаване на електронни карти за работа чрез система за зареждане при условия на безналично плащане.потребности и финансова обезпеченост.

Възложителят допуска представяне на само едно заявление за участие.

Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 409 218.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не постава изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, сходен или идентичен с този на поръчката за последните 3 години.

Minimum level(s) of standards possibly required:

За доказване участниците следва да представят списък на доставките, които са сходни или идентични с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участниците следва да предлагат всички видове горива, обект на обществената поръчка (бензини А-95, А-98/99/100, дизелово гориво и газ „Пропан бутан”), във всяка една от бензиностанциите си на територията на гр. Плевен и в не по-малко от 2/3 от областните градове, работещи с карти за безналично плащане, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Участниците трябва да представят списък на собствени или наети бензиностанции на територията на страната, даващи възможност за зареждане с карти, в който трябва да бъдат посочени и адресите на бензиностанциите.

Изпълнителя предоставяне на обобщена информация за дата на закупуване, вид, количество, единична цена на зареденото гориво, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата. Обобщената информация и фактурата се отнасят за извършените доставки през предходния месец.

Доставчика предоставя декларация за съответствие на качеството на течните горива.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/10/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

По отношение гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП:

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условия на плащане.

Плащането се извършва с платежно нареждане, по банковата сметка на изпълнителя, отложено, в срок не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя (оригинал и 2 броя заверени копия) и предоставяне на обобщена информация за дата на закупуване, вид, количество, единична цена на зареденото гориво, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата. Обобщената информация и фактурата се отнасят за извършените доставки през предходния месец. Посочените документи се представят във Финансова служба на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Участниците следва да поемат административните разноски по издаване на електронни карти за работа чрез система за зареждане при условия на безналично плащане.

Срокът за изпълнение на поръчката.

24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключване на договора за обществена поръчка или до сключването на нов договор със същия предмет по реда на ЗОП. При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че не е изчерпана стойноста му, същият може да бъде удължен с до 4 месеца по реда на чл.116 от ЗОП, или до достигане на общата прогнозна стойност на договора, което от двете събетия настъпи по – рано.

Всички разходи – за доставка, свързани с изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, са за сметка на изпълнителя.

Срок на валидност на офертите: минимум 200 (двеста) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Място за изпълнение на поръчката – бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, в Плевен и цялата страна.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/08/2021