Servicios - 439346-2019

18/09/2019    S180

Polonia-Poznań: Servicios de seguros de vida

2019/S 180-439346

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 150-369909)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Długa 1/2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 61-848
País: Polonia
Persona de contacto: Grażyna Kowalska
Correo electrónico: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/skpp
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci.

Número de referencia: EZP/114/19
II.1.2)Código CPV principal
66511000 Servicios de seguros de vida
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ - elektronicznie, zgodnie z wymogiem zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ Załącznik nr 6.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 150-369909

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 16/09/2019
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 20/09/2019
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 16/09/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/09/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: