Servicios - 439346-2019

18/09/2019    S180    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczeń na życie

2019/S 180-439346

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 150-369909)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 1/2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Kowalska
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Faks: +48 618549088

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci.

Numer referencyjny: EZP/114/19
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ich współmałżonków/(partnerów życiowych) oraz pełnoletnich dzieci. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ - elektronicznie, zgodnie z wymogiem zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ Załącznik nr 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 150-369909

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: