Usługi - 439663-2020

18/09/2020    S182

Polska-Oświęcim: Usługi inżynieryjne

2020/S 182-439663

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Adres pocztowy: ul. St. Wyspiańskiego 10
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ganobis-Całus
E-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Tel.: +48 338449734 / +48 33449713
Faks: +48 338449600
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.oswiecim.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”

Numer referencyjny: SZP.272.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Brzeszcze – miasto, Brzeszcze – obszar wiejski i Chełmek – obszar wiejski w podziale na 2 części:

— część 1 – obejmuje jednostki ewidencyjne: Brzeszcze – miasto i Brzeszcze obszar wiejski, — część 2 – obejmuje jednostkę ewidencyjną: Chełmek – obszar wiejski.

Praca każdej z części zostanie wykonana w dwóch etapach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 438 453.97 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Brzeszcze miasto i obszar wiejski

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Brzeszcze – miasto, Brzeszcze – obszar wiejski.

Praca zostanie wykonana w dwóch etapach:

— etap I obejmować będzie inicjalne pozyskanie danych ewidencyjnych z PODGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących z PZGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących spoza PZGiK, wykonanie porównania danych EGiB oraz działań naprawczych, wykonanie prac terenowych oraz pomiarów geodezyjnych, analiza i wyjaśnienie kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości, przeprowadzenie ustaleń granic działek ewidencyjnych, opracowanie danych oraz uzupełnienie roboczej bazy danych o pozyskane dane EGiB oraz wykonanie ostatecznego porównania danych EGiB,

— etap II obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu ewidencyjnego, rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń wniesionych na wyłożeniu, wprowadzenie danych do produkcyjnej bazy danych PZGiK, harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danych BDOT500 i GESUT.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych;

2) udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów stanowiących załącznik 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

— data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy – orientacyjnie: wrzesień 2020 r.,

— data zakończenia: 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym:

• etap I do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

• etap II do 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tys. zł).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Chełmek obszar wiejski

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostki ewidencyjnej: Chełmek - obszar wiejski. Praca zostanie wykonana w dwóch etapach:

— etap I obejmować będzie inicjalne pozyskanie danych ewidencyjnych z PODGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących z PZGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących spoza PZGiK, wykonanie porównania danych EGiB oraz działań naprawczych, wykonanie prac terenowych oraz pomiarów geodezyjnych, analiza i wyjaśnienie kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości, przeprowadzenie ustaleń granic działek ewidencyjnych, opracowanie danych oraz uzupełnienie roboczej bazy danych o pozyskane dane EGiB oraz wykonanie ostatecznego porównania danych EGiB,

— etap II obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu ewidencyjnego, rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń wniesionych na wyłożeniu, wprowadzenie danych do produkcyjnej bazy danych PZGiK, harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danych BDOT500 i GESUT.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych;

2) udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów stanowiących załącznik 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

— data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy – orientacyjnie: wrzesień 2020 r.,

— data zakończenia: 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym:

• etap I do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

• etap II do 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (pięć tys. zł).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-289374
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Brzeszcze miasto i obszar wiejski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne, Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 35F
Miejscowość: Stary Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-340
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@igeka.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: UNIMAP S.C., J. Bryk, D. Malcharek
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 127
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-856
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stodolna 31
Miejscowość: Żory
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 097 843.60 PLN
Najtańsza oferta: 1 297 650.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 677 700.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawcom zamierzają powierzyć wywiady i pomiary terenowe.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Chełmek obszar wiejski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Geokart–International Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 44
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-113
Państwo: Polska
E-mail: biuro@geokart.com.pl
Tel.: +48 178641461
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 340 610.37 PLN
Najtańsza oferta: 392 370.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 800 720.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 50 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawcom zamierzają powierzyć część prac dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności prace terenowe dotyczące pomiaru budynków i ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienie roboczej bazy danych, kompletowanie dokumentacji technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę względem którego zachodzić będą przesłanki wykluczenia określone w art, 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art, 24 ust. 5 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą (...):

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, w formie JEDZ – stanowiące załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ. Dokument JEDZ składają również:

1) Wykonawcy którzy udostępniają zasoby zgodnie z art. 22a Pzp (...);

2) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (...);

2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (...).

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp (spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – (na formularzu wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ) (...);

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (...) (na formularzu wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ);

2. art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia):

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp, (...);

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. art. 22 Pzp (poleganie na zdolnościach innych podmiotów):

— Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przestawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt B.2. 1–3 SIWZ (...).

C. Wykaz oświadczeń, składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (...) (dotyczy każdej części zamówienia):

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – (na formularzu wg wzoru – zał. nr 6 do SIWZ) (...).

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępne na ePUAP (elektronicznej skrzynko podawczej–nazwa–Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu. Zamawiający informuje, że: – nie będzie zawierał umowy ramowej, – nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, -nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, – nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 6 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2020