Bauleistung - 439733-2022

12/08/2022    S155

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2022/S 155-439733

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-267256)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 811684232
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Tel.: +48 913114140
Faks: +48 913114147
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ts.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III

Numer referencyjny: 14/ZP/DZ/7/UM/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-267256

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: