Servicii - 439807-2017

Afișează vizualizare compactă

04/11/2017    S212

Polonia-Varșovia: Contract de întreținere pentru echipamente HP/Cisco

2017/S 212-439807

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Frontex
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.frontex.europa.eu

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Frontex
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Adresă Internet: http://frontex.europa.eu/about-frontex/procurement/open-restricted-tender-procedures/

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Frontex
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3034

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract de întreținere pentru echipamente HP/Cisco.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract de întreținere pentru echipamentele HP/Cisco situate la centrul de date al Frontex pentru 2017, cu o posibilă prelungire pentru 2 ani suplimentari, fiecare dintre acestea separat.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72710000 Servicii de reţele locale

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
Frontex/OP/667/2017/SB/AG.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.12.2017
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă Internet: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: 2 luni.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25.10.2017