Tjänster - 440177-2018

09/10/2018    S194

Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2018/S 194-440177

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 225 50
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Malmsten
E-post: peter.malmsten@sll.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzrpbmwxt&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzrpbmwxt&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

SFO och vibrationsdämpande åtgärder, för Avtalsområde 2 och 3

Referensnummer: FUT 2018-0361
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren är i behov av syneförrättningsorganisationer som har som huvudsakligt uppdrag att kontrollera utbyggnaden av tunnelbanans omgivningspåverkan i de olika geografiska projekten.

Konsulten ansvarar för erforderliga säkerhetsåtgärder, behörigheter till tillträde, trafikanordningsplaner och godkännande av densamma, samt tillhandahåller all erforderlig utrustning och material för utförande av säkerhetsskydd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71300000 Ingenjörstjänster
71353000 Markmätningar
71355000 Mätningstjänster
71600000 Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren är i behov av syneförrättningsorganisationer som har som huvudsakligt uppdrag att kontrollera utbyggnaden av tunnelbanans omgivningspåverkan i de olika geografiska projekten.

Konsulten ansvarar för erforderliga säkerhetsåtgärder, behörigheter till tillträde, trafikanordningsplaner och godkännande av densamma, samt tillhandahåller all erforderlig utrustning och material för utförande av säkerhetsskydd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/01/2019
Slut: 31/10/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/10/2018