Leveringen - 440320-2020

18/09/2020    S182

België-Antwerpen: Uitrusting voor emissiemeting

2020/S 182-440320

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 147-361964)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0248.399.380
Postadres: Zaha Hadidplein 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2030
Land: België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.portofantwerp.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Monitoringsnetwerk voor gasvormige emissies in de Antwerpse haven

Referentienummer: B10787
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433200 Uitrusting voor emissiemeting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 147-361964

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 28/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar maandag 28.9.2020, 14:00. Aan de documenten wordt het bestand "B10787_Addendum_2.pdf" toegevoegd.