Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 440327-2020

Submission deadline has been amended by:  511648-2020
18/09/2020    S182

Magyarország-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

2020/S 182-440327

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
E-mail: zoltan.sallai@gmail.com
Telefon: +36 703148186
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914352020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914352020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bubi üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000914352020
II.1.2)Fő CPV-kód
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) üzemeltetése tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
34430000 Kerékpárok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45233293 Köztéri bútorok szerelése
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási határán belüli helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatás beszerzése az alábbiak szerint:

A nyertes ajánlattevő feladata a rendszer üzemeltetése kapcsán az alábbiakra terjed ki:

Központi háttérrendszer:

— szerverek rendelkezésre állásának biztosítása,

— adatbázis-kezelés, térkép, adatkommunikáció biztosítása,

— szoftverlicenszek biztosítása,

— központi szoftver kialakítása és beüzemelése,

— központi hardverek és szoftverekkel kapcsolatos tervezés (rendszerterv készítése és jóváhagyatása),

— központi hardverek és szoftverek, folyamatok és alkalmazások tesztelése.

Gyűjtőállomások:

— Jelenleg 158 db gyűjtőállomáson folyik az üzemeltetés Bp. közigazgatási határán belül,

— Az üzemeltetés alatt a jelenlegi 158 darab gyűjtőállomáson legalább 2 000 (kétezer) darab kerékpár elhelyezésére biztosítani kell a dokkolás/lezárás helyét,

— Gyűjtőállomások áthelyezése, valamint további új gyűjtőállomás többletszolgáltatás biztosítása esetén, gyűjtőállomások tervezése, engedélyeztetése (látványterv/grafikai terv, engedélyezési és kiviteli tervek),

— gyűjtőállomások beüzemelése (tesztelés, próbaüzem).

Kerékpárok:

— 1200 db ügyfélkerékpár flottából álló rendszer biztosítása és üzemeltetése,

— ügyfél kerékpárok grafikai- és látványterveinek elkészítése,

— kerékpárok beüzemelése (tesztelés, próbaüzem).

Kiegészítő feladatok:

— oktatások megtartása (Legfeljebb 60 fő),

— a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása,

— a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok, dokumentációs feladatok elvégzése.

Részletesen lásd a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kerékpár saját tömege (minimum 19 kg; maximum 23 kg) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott mennyiségen felül 360 db ügyfélkerékpár lehívására jogosult egyoldalú jognyilatkozattal (lehívásonként min. 10 db kerékpár, 3 hónapos szállítási határidővel, legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző 6. hónap utolsó napjáig), valamint opcionális feladat 15 db gyűjtőállomás többletszolgáltatás biztosítása és további üzemeltetése (teljesítési határidő maximum 3 hónap, lehívásonként minimum 1 gyűjtőállomás hívható le, legkésőbb a szerződés lejáratát megelőző 6. hónap utolsó nap) továbbá 45 db gyűjtőállomás áthelyezése.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:

1) Nettó ajánlati ár összesen (nettó forintban (HUF) kifejezve) / fordított arányosítás.

2) Kerékpár saját tömege (minimum 19 kg; maximum 23 kg) / pontkiosztás.

Értékelési pontszám: 0–100.

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a részszempont szerinti minimális megajánlás 23 kg, amely esetben a legalacsonyabb pontot kapja (alsó ponthatár) ajánlattevő. Az értékelés során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott kerékpár saját tömeg, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő: 19 kg.

Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is szükséges).

A 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek – adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek – az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (közösségi kerékpáros közlekedési rendszer üzemeltetése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a nettó 800 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek – adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek – az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a nyilatkozat / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

— szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

— szolgáltatás mennyisége (db),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail-cím),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített legfeljebb 4 db referenciával,

a) amely együttesen minimum 900 darab kerékpár üzemeltetésére vonatkozott

b) és amelyből legalább 1 referencia legalább 500 darab kerékpár üzemeltetésére vonatkozott.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A díj megfizetése az adott hónapban teljesített szolgáltatások és azok Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla ellenében havonta, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés szerint.

Késedelmes fiz. esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.(5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (2) bek. (EKR űrlap), a Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap), valamint a 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap), az ESPD dokumentumot, az ajánlati biztosíték igazolást, továbbá a Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. (EKR űrlap) szerinti nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges).

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

4. Az ajánlattétel 10 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint, átutalás esetén BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. CIB-ajánlati biztosíték 10700024-67032082-51900001 számú számlájára. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak másolati példányának, vagy garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény másolati példányának csatolása útján) kell igazolni.

5. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell a beszerzés tárgyára, azaz a kerékpárok biztonsági követelményére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított, érvényes ISO 8098:2014 tanúsítvánnyal, valamint ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81.§( 4)-(5) bekezdésben foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

7. Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk., 307/2015. (X. 27.) Korm. r., 321/2015. (X. 30.) Korm.r., 424/2017. (XII. 19.) Korm.r.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdés nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

9. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

12. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

13. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

14. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bek.].

15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán. Lajstromszám: 00888.

17. Az ajánlat részeként részletező ártáblázat csatolandó a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati ár tekintetében. Az ártáblázatot excel (xls.) valamint cégszerűen aláírt .pdf formátumban is be kell nyújtani.

18. Az ajánlatban a műszaki leírásban rögzítettek szerint, a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlattevőknek.

19. Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a Kbt. 28. § (4) bekezdésében meghatározott előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek dokumentumai elérhetők a https://bkk.hu/magunkrol/kozbeszerzes/ honlapon a "Piaci Konzultáció" szövegre kattintva.

20. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag sem műszakilag észszerűnek, mivel a beszerzés tárgya olyan komplex rendszer kialakítása és üzemeltetése, amely műszalag szorosan egymásra épülő egységet alkotnak és ezáltal a feladat nem választható szét. A komplex feladat összhangjának megteremtését biztosítja az, ha egy gazdasági társaság végzi a rendszer kialakítását és az üzemeltetését, így biztosítva a költséghatékony összehangolt teljesítést. A munkarészek jellegük és összetettségük miatt műszakilag is összefonódnak, azok egymásra épülnek. A szolgáltatás természete – sem a szakmai, sem az organizációs feladatokat tekintve – nem teszi lehetővé a szolgáltatás részekre bontását. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel arra a tényre, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok egységes koncepció kidolgozását és megvalósítását kívánják meg. A kerékpárok működéséhez szükséges a kerékpárokon IT rendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök telepítése (Pl. okoslakat, GPS, WPAN) a szolgáltatás külön beszerzése a kerékpárok informatikai rendszerbe illesztését, működését, és esetleges szervízelését akadályozza, továbbá eltérő gazdasági társaságok párhuzamos egymásra épülő elkülönült teljesítése (IT és logisztika) esetén ez a meglévő eszközök tekintetében garanciavesztéssel járna.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2020