Supplies - 440390-2022

Submission deadline has been amended by:  487311-2022
12/08/2022    S155

Czechia-Prague: Solar photovoltaic modules

2022/S 155-440390

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pavel Provazník
National registration number: 41145909
Postal address: Na rozdílu 718/28
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 16000
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ilja Kašík
E-mail: i.kasik@ikconsult.cz
Telephone: +420 604665171
Internet address(es):
Main address: https://www.dobrereznictvi.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/provpav
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/provpav
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/provpav
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Podnikající fyzická osoba
I.5)Main activity
Other activity: Provozovaní řeznictví

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Instalace FVE na objektu Řeznictví Provazník

II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s trvalým připojením do NN sítě a automatickým odpojením v případě výpadku. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 979 812.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45311000 Electrical wiring and fitting work
09330000 Solar energy
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

Česká republika, Středočeský kraj (kód NUTS: CZ020), katastrální území Nupaky, parc. č. 81/990

II.2.4)Description of the procurement:

Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s trvalým připojením do NN sítě a automatickým odpojením v případě výpadku. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 979 812.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 15/02/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023178.

II.2.14)Additional information

Zadavatel dle § 97 zákona umožní všem účastníkům prohlídku místa plnění. Bližší informace k prohlídce místa plnění viz zadávací dokumentace.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje prokázání splnění následující profesní způsobilosti dodavatele dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména dokladu osvědčujícím živnostenské oprávnění „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/09/2022
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Vzhledem k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické podobě, budou nabídky otevřeny bez účasti dodavatelů. Při otevírání nabídek bude kontrolováno, zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2022