Services - 440391-2020

18/09/2020    S182

Denmark-Nordhavn: Construction-related services

2020/S 182-440391

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
National registration number: 25 99 60 11
Postal address: Containervej 9
Town: Nordhavn
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2150
Country: Denmark
Contact person: Frederikke Hjorth Mikkelsen
E-mail: frem@kammeradvokaten.dk
Telephone: +45 33152010
Internet address(es):
Main address: http://www.cmport.com
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278525&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278525&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

II.1.2)Main CPV code
71500000 Construction-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Copenhagen Malmö Port (CMP) driver erhvervshavne i henholdsvis København og Malmö, og er ansvarlig for udflytningen af den eksisterende erhvervshavn fra Levantkaj til de nyopfyldte arealer i Ydre Nordhavn. I den forbindelse og i tilknytning til den generelle drift af erhvervshavnen ønsker CMP at indgå parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning med 2 rådgivere.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S er formel grundejer, KMC Nordhavn er depotejer i forbindelse med opfyldningen og CMP vil stå som bygherre ved etablering af den nye erhvervshavn.

De 2 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, forstået på den måde, at CMP har mulighed for – uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler – at indgå aftaler om teknisk rådgivning på baggrund af traditionelle udbud eller direkte tildeling (hvis udbudsreglerne tillader dette) af konkrete projekter.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000 Engineering services
71310000 Consultative engineering and construction services
71311000 Civil engineering consultancy services
71318000 Advisory and consultative engineering services
71520000 Construction supervision services
71530000 Construction consultancy services
71540000 Construction management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

Nordhavn

II.2.4)Description of the procurement:

Ydelserne under de parallelle rammeaftaler omfatter primært følgende opgave (se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger):

— Registrering af eksisterende forhold

— Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram

— Bygherrerådgivning ved byggeri og anlæg i totalentreprise

— Udarbejdelse af projektmateriale

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning

— Udarbejdelse af udbudsmateriale

— Afholdelse af entrepriseudbud inkl. bistand i forbindelse med forhandlinger med tilbudgiverne

— Evaluering af tilbud

— Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan

— Udarbejdelse af commissioning-krav og deltagelse i commissioning-ledelse

— Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning

— Afholdelse af 1. års gennemgang med tilhørende opfølgning.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode med 2 år ved henvendelse til rådgiveren.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt. III.1.3), må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokumentation/referenceark.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt I.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, jf. punkt I.1.4) og II.2.4). Ved vurderingen af relevansen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på følgende:

— bygherrerådgivning ved anlæg og byggeri i totalentreprise

— erfaring med projektering af anlæg og byggeri udført på havneområder, herunder terminaler og infrastruktur, byggeri til lager/logistik eller lignende, hvor der er forskellige funktioner i samme bygning, kontor- og erhvervsbyggeri

— hvornår arbejdet/ydelserne omfattet af referencen er leveret/ydet (idet "nyere" referencer tillægges større vægt end "ældre" referencer)

— erfaring med rådgivning vedrørende anlæg og byggeri med etablering på opfyld.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår samt ansøgers soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, hvilket dokumenteres ved årsrapporterne fra de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

En ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge årsrapporterne. Et eksempel på en gyldig grund kan være, at en virksomhed er under stiftelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15 % i de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4), II.2.4) og II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Angives reference i særskilt referenceark (og ikke i ESPD) må en reference højst fylde 2 A4-sider. Hvis en reference fylder mere end 2 A4-sider, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på de to (2) første sider.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav kræves, at ansøger som minimum vedlægger 1 reference som angår teknisk rådgivning, hvor rådgiver har ageret som teknisk rådgiver for en havn, uanset om havnen er privat eller offentlig ejet.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler, jf. CMP’s adfærdskodeks for samarbejdspartnere.

Der henvises i øvrigt til udkast til rammeaftale om teknisk rådgivning vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 02/11/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest den 2. oktober 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), skal tilbudsgiver afgive støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 anvendelse.

Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2020