Varer - 440514-2015

Vis forkortet udgave

16/12/2015    S243

Luxembourg-Luxembourg: Driftsklare værktøjer og -tjenester til licenshåndtering

2015/S 243-440514

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (ITEC)
Postadresse: plateau de Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Att: DIRES-PAC-sekretariatet
Mailadresse: sam15@ep.europa.eu
Telefon: +352 4300-1
Fax: +352 4300-24631

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.europarl.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1200

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Driftsklare værktøjer og -tjenester til licenshåndtering.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Luxembourg, Bruxelles, Strasbourg.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 8
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: År 5 til år 8: kun vedligeholdelse af værktøjssoftware og tilhørende tjenester for at sikre kontinuitet i licenshåndteringen.

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 900 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Europa-Parlamentet er i øjeblikket i færd med at oprette et program for licenshåndtering (»software asset management«, SAM).
Der er 3 hovedmål for licenshåndteringsprogrammet, hvortil behørige tjenester vedrørende værktøj og støtte er nødvendige:
— overensstemmelse — styring af risikoen i forbindelse med juridisk og lovgivningsmæssig eksponering som følge af manglende overholdelse af licenser, formindskelse af potentielle afbrydelser eller forringelse af it-tjenester
— omkostningskontrol — reducering af direkte omkostninger ved software, tilhørende licenser samt løbende udgifter og igangværende kontrakter vedrørende support
— forvaltning — med pålidelige data om tilstanden for virksomhedssoftwareejendom og evnen til at opstille modeller for retvisende scenarier for indvirkningen af ændringer kan der træffes bedre erhvervsmæssige beslutninger og opnås en fordelagtig position i forhandlinger med leverandører.
Formålet med dette offentlige udbud er indkøb af behørige licenshåndteringsværktøjer inklusive de nødvendige supporttjenester i forbindelse med drift af licenshåndteringsprogrammet.
Licenshåndteringsprogrammet er et internt program under Europa-Parlamentet og vil ikke blive udliciteret. Der forudses kun rådgivningstjenester efter behov.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

48218000 Programpakke til licensforvaltning, 48000000 Programpakker og informationssystemer

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 900 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 96 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Jf. dokumenterne »Betingelser for afgivelse af bud« og »Udbudsmateriale«.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
PE/ITEC-SAM15.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 3.2.2016
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 16.2.2016 - 10:00

Sted:

Europa-Parlamentet, 2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Kun 1 repræsentant for hver tilbudsgiver kan deltage.
Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes pr. e-mail til adressen i afsnit I.1 meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene. Tilbudsgivere, der undlader at meddele sig, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene. Navnene på de personer, der vil overvære åbningen af buddene, skal anføres i meddelelsen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, postboks 403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Mailadresse: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Se venligst http://curia.europa.eu og http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.12.2015