Roba - 440514-2015

Prikaži smanjeni prikaz

16/12/2015    S243

Luksemburg-Luxembourg: Alati i usluge upravljanja sadržajem operativnog softvera (SAM)

2015/S 243-440514

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament, Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku (ITEC)
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Tajništvo DIRES-PAC
E-pošta: sam15@ep.europa.eu
Telefon: +352 4300-1
Telefaks: +352 4300-24631

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1200

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Alati i usluge upravljanja sadržajem operativnog softvera (SAM)
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Luxembourg, Bruxelles, Strasbourg.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 8
Obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri godine: Godina 5 do godina 8: samo alati za održavanje softvera i usluge podrške radi osiguravanja kontinuiteta SAM-a.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 900 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Europski parlament (EP) trenutačno je u procesu uspostavljanja programa upravljanja sadržajem softvera (SAM).
Postoje 3 glavna cilja programa SAM za koji su nužni primjereni alati i usluge podrške:
— usklađenost — upravljanje rizikom povezanim s pravnom i regulatornom izloženošću zbog neusklađivanja s dozvolama, sprečavajući moguće prekide ili pogoršanja IT usluga,
— kontrola troškova — smanjenje troškova softvera, povezanih sadržaja, kao i stalnih troškova podrške i ugovora,
— upravljanje — pouzdanim podacima o stanju poslovnog softvera i sposobnost oblikovanja točnih scenarija učinka promjena, mogu biti donesene bolje poslovne odluke i može biti postignut povoljan položaj u svim pregovorima dobavljača.
Cilj je ovog otvorenog postupka nabava prikladnih alata za SAM s nužnim uslugama podrške za rad programa SAM.
Program SAM interni je program EP-a i neće biti povjeren vanjskim suradnicima; usluge savjetovanja predviđene su samo prema potrebi.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48218000 Programski paket za upravljanje dozvolama, 48000000 Programski paketi i informacijski sustavi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 900 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 96 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi dokumente „Uvjeti dostavljanja ponude” i „Upute za nadmetanje”.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
PE/ITEC-SAM15.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 3.2.2016
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
4.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.2.2016 - 10:00

Mjesto:

Europski parlament, 2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Može prisustvovati samo 1 predstavnik po ponuditelju.
Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda trebaju o tome obavijestiti odjel zadužen za vođenje ovog postupka javne nabave, najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, e-poštom putem adrese navedene u odjeljku I.1. Ponuditeljima koji ne dostave obavijest automatski će biti uskraćen pristup otvaranju ponuda. Imena osoba koje će nazočiti otvaranju ponuda moraju biti naznačena u obavijesti.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

Tijelo nadležno za mirenje

Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, p. p. 403
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Vidjeti http://curia.europa.eu i http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
4.12.2015