Строителство - 440760-2016

15/12/2016    S242    Съд на Европейския съюз - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Възлагане на поръчка без предварително обявление 

Люксембург-Люксембург: Изменение на въртящите се врати за сигурност в комплекса на Съда

2016/S 242-440760

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg
На вниманието на: directeur des bâtiments
2925 Luxembourg
Люксембург
Телефон: +352 43031
Адрес за електронна поща: immeubles@curia.europa.eu
Факс: +352 43033637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Изменение на въртящите се врати за сигурност в комплекса на Съда.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изменение на въртящите се врати за сигурност в комплекса на Съда – подмяна на остъклението, програмиране, както и смяна на работните кутии.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

35100000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 534 410,10 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз (в случаите, изброени в раздел 2 от приложение Г1)
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС):
Директива 2004/18/ЕО

1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с Директива 2004/18/ЕО

Строителството/стоките/услугите могат да бъдат предоставени само от определен оферент поради причини, които са:
технически

2) Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС

Обект на поръчката са услугите, изброени в приложение II Б към директивата.
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
COJ-PROC-16/055.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
2.12.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Brink's Security Luxembourg SA
8, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Люксембург
Телефон: +352 4251511

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 534 410,10 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Няма.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
2925 Luxembourg
Люксембург
Телефон: +352 43031

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.12.2016