Услуги - 440762-2016

15/12/2016    S242    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Развитие на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео

2016/S 242-440762

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1663
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1663
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Развитие на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео.

Референтен номер: 539/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Основен CPV код
73100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проекта е да подготви развитието на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео и по-специално да проучи по-нататъшното осъществяване на услуги за активиране от разстояние на маяк и двупосочни съобщения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38112100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Общият обхват трябва да включи етап A/Б за изпълнението на такава услуга.

— След първоначална оценка на изискванията за тези 2 услуги, предложената дейност ще извлече полза от евентуалната архитектура, предварителното проектиране и оперативните концепции за изпълнението на тези услуги.

— Проектът също така ще осигури координиране на потребителските изисквания с различните заинтересовани страни: ИКАО, ММО, RCC.

— За услугата за активиране от разстояние на маяк, особено внимание трябва да се постави върху концепцията за сигурност, безопасност, оперативната концепция и аспектите за прилагане на въздухоплавателни средства.

— За услугата за двупосочни съобщения, особено внимание трябва да се постави върху възможността за намаляване на латентността на системата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 16
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейски глобални навигационни спътникови системи.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/03/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/03/2017
Местно време: 14:30
Място:

Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Адрес на офиса: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо на GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu поне 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Условия за участие: в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за ГНСС), се счита за необходимо, с оглед защита на основните интереси на сигурността на Европейския съюз и/или неговите държави-членки (MS), да се ограничи участието в тази процедура по възлагане на поръчка за оференти, които са юридически лица, установени в участваща държава в Европейската програма за ГНСС (държавите-членки на ЕС, Норвегия или Швейцария) или физически лица, които са граждани на държава-членка на ЕС, Норвегия или Швейцария. Едно юридическо лице може да бъде разглеждано като установено в една от държавите-членки, когато са спазени следните условия:

— юридическото лице е регистрирано в една от държавите-членки, Норвегия или Швейцария, и

— контролиращият/контролиращите акционер/и, включително крайният контролиращ акционер, са физически лица с националност от EС-28, норвежка и швейцарска националност или са регистрирани в една от държавите-членки, Норвегия или Швейцария.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/12/2016