Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 440974-2021

01/09/2021    S169

Luxembursko-Luxemburg: Služby v oblasti technického poradenstva a kontroly projektov pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu

2021/S 169-440974

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: CS-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8737
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8737
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby v oblasti technického poradenstva a kontroly projektov pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu

Referenčné číslo: CFT-1644
II.1.2)Hlavný kód CPV
71300000 Inžinierske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať 2 poradcov na poskytovanie služieb technického poradenstva a kontroly projektov v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Obaja poradcovia podporia riadenie projektov posilnením operačnej kontrolnej funkcie EIB, najmä v oblasti nákladov, rizika, harmonogramu a zmlúv, ale aj poskytovaním širšieho strategického poradenstva a ad hoc technických poradenských služieb na požiadanie.

Výsledkom tejto výzvy na predkladanie ponúk bude pridelenie dvoch rámcových dohôd, jedna pre každú z dvoch častí, a to takto:

— časť 1: odborný poradca pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu a

— časť 2: kontrola projektov a pomoc so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu (PCA).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technický poradca pre stavebné projekty EIB v Luxemburgu

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71310000 Poradenský inžiniering a stavebné služby
71530000 Stavebné poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Úlohou odborného poradcu je poskytovať na požiadanie strategické a ad-hoc technické poradenské služby v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Odborný poradca bude poskytovať svoje poradenstvo a podávať správy priamo operačnej divízii EIB a vyššiemu vedeniu EIB v súvislosti so strategickými rozhodnutiami v rámci projektov (ako je správa, riadenie projektov a procesov, technický audit atď.) a podstatnými technickými otázkami súvisiacimi s realizáciou stavebných projektov EIB v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrola projektu a pomoc pri stavebných projektoch EIB v Luxemburgu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71540000 Riadenie výstavby
71530000 Stavebné poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Úlohou v rámci kontroly projektov a pomoci je poskytovanie služieb prevádzkovej kontroly na požiadanie, predovšetkým v oblastiach nákladov, rizík, harmonogramu a zmlúv, v súvislosti so stavebnými projektmi EIB v Luxemburgu. Kontrola projektu a pomoc zabezpečí poradenstvo a podávanie správ priamo poverenej operačnej divízii EIB. V rámci rámcovej zmluvy sa môže, čo sa týka kontroly projektov a pomoci požadovať poskytnutie technických profilov s cieľom doplniť a posilniť kapacity EIB v oblasti riadenia projektov a technickej koordinácie jej stavebných projektov v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/10/2021
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/10/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať na neverejnom konaní.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na základe písomnej žiadosti adresovanej EIB [pozri oddiel I.1)] bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Uchádzači môžu v prvom rade predložiť banke akékoľvek pripomienky týkajúce sa obstarávania použitím kontaktných údajov uvedených v oddiele I.1) tohto oznámenia.

Ak sa uchádzači alebo iné zainteresované strany domnievajú, že sa EIB dopustila nesprávneho úradného postupu (napr. nekonala v súlade so svojimi zavedenými politikami, normami a postupmi, alebo nerešpektovala zásady riadnej správy vecí verejných), môžu podať sťažnosť v rámci mechanizmu na vybavovanie sťažností skupiny EIB (pozri https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) do 1 roka odo dňa, kedy sa sťažovateľ reálne dozvedel o údajnom konaní, rozhodnutí alebo opomenutí zo strany banky. Ak nie sú s výsledkom spokojní, môžu uchádzači požiadať o preskúmanie odpovede skupiny EIB na sťažnosť európskeho ombudsmana (pozri https://www.ombudsman.europa.eu).

Do 2 mesiacov od oznámenia výsledku konania (rozhodnutie o pridelení) môžu uchádzači podať odvolanie na anulovanie tohto rozhodnutia a/alebo náhradu škody. Žiadna žiadosť podaná uchádzačmi, ani akákoľvek odpoveď zo strany banky, či sťažnosť týkajúca sa nesprávneho úradného postupu, nebude mať za cieľ, ani nebude mať žiadny vplyv na prerušenie lehoty na podanie odvolania na anulovanie, ani na začatie novej lehoty na podanie odvolania na anulovanie. Orgán zodpovedný za konanie na anulovanie rozhodnutia je uvedený v oddiele VI.4.1) tohto oznámenia.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/08/2021